Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 12:00
UPD:15/10/2019 11:20
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη 

Αποζημίωση σε απολυόμενο λόγω συνταξιοδότησης

➤➤Ποσό πέραν του νομίμως ορισθέντος που καταβάλλεται ως αποζημίωση σε απολυόμενο λόγω συνταξιοδότησης φορολογείται με την κλίμακα της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 περί ΚΦΕ ως προς το φυσικό πρόσωπο, η δε αναγνώριση της δαπάνης εξετάζεται κατά περίπτωση από την ελεγκτική αρχή, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2015 εγκύκλιο διαταγή.

Υπενθυμίζουμε ότι η αποζημίωση απόλυσης έχει όριο τις 60.000 ευρώ για το αφορολόγητο.

Ασφάλιση μελών Δ.Σ.

➤➤Τα μέλη Δ.Σ. Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχιστον έχουν την ιδιότητα υπαγωγής και ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ. Ωστόσο, βάσει της εγκυκλίου 4/2017 ΕΦΚΑ, οι μέτοχοι μη μέλη Δ.Σ. εφόσον δεν λαμβάνουν αμοιβή δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Ασφάλιση εταίρων σε Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ

➤➤Οι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016. Σε περίπτωση όμως που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή, προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 1759/1988 υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, εφαρμοζομένων των προβλέψεων του άρθρου 36 παρ. 1 του ν. 4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης.

Όροι αμοιβής οικιακών και οικόσιτων μισθωτών

➤➤Οικιακοί μισθωτοί είναι εκείνοι που με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας παρέχουν στον εργοδότη τις υπηρεσίες τους κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση οικιακών ή προσωπικών αναγκών αυτού, των μελών της οικογενείας του ή τρίτων. Η δευτερεύουσα απασχόλησή τους σε εργασίες οι οποίες έχουν σχέση με το επάγγελμα του εργοδότη που ασκείται στην κατοικία του δεν αναιρεί την ιδιότητά τους ως οικιακών μισθωτών. Όταν οι εργαζόμενοι αυτοί διαμένουν και διατρέφονται στην κατοικία του εργοδότη, χαρακτηρίζονται ως οικόσιτοι οικιακοί μισθωτοί. Επί των οικόσιτων οικιακών μισθωτών, λόγω της ιδιάζουσας φύσης των υπηρεσιών που παρέχουν και των ειδικών περιστάσεων υπό τις οποίες τις παρέχουν (εντός του οικιακού περιβάλλοντος, υπό συνθήκες σχέσης εμπιστοσύνης και ειδικής μέριμνας για το μισθωτό - άρθρο 663 Α.Κ.), δεν εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις για τα χρονικά όρια εργασίας των μισθωτών, την εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, νύχτα, ημέρες αναπαύσεως, για την υπερεργασία και τις υπερωρίες, καθώς και οι διατάξεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις.

Δημοφιλή Ερωτήματα

➤➤Η έννοια του «επιχειρηματικού δώρου» δεν περιλαμβάνεται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 περί ΚΦΕ, ενώ με την εγκ. 1134898/2016 έγινε γνωστό ότι οι κοινωνικού χαρακτήρα παροχές που δίνουν οι επιχειρήσεις σε εργαζομένους τους ή σε συγγενικά αυτών πρόσωπα (π.χ., ως δώρα λόγω γάμου αυτών ή των τέκνων τους ή λόγω γέννησης παιδιού, καθώς και τα βοηθήματα σε οικογένεια θανόντος εργαζομένου) αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Επομένως, οι σχετικές δαπάνες θεωρείται ότι πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α΄) και εκπίπτουν ως έξοδα μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα