Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 12:00
UPD:13:27
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση 

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Μη συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου
➤➤➤Η μη συμμετοχή εταίρου, μέλους ή μετόχου στην αύξηση κεφαλαίου οποιασδήποτε εταιρείας δεν συνιστά έμμεση μεταβίβαση τίτλων (ΠΟΛ. 1032/26.1.2015), λόγω της διατάραξης της αναλογίας μετοχών.

Ασφαλιστικές εισφορές σε ΙΚΕ
➤➤➤Οι εταίροι ΙΚΕ δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Σε περίπτωση όμως που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από τη σχέση του εταίρου.

Τέλος, ειδικά σε περίπτωση μονοπρόσωπης ΙΚΕ ο μοναδικός εταίρος έχει λόγω της ιδιότητάς του υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016.

Χρηματοδοτική μίσθωση σε απαλλαγή από ΦΠΑ
➤➤➤Η χρηματοδοτική κατά την έννοια του Ν.4308/2014 σε καθεστώς από επαγγελματία που έχει απαλλαγή από ΦΠΑ έχει την ακόλουθη λογιστική αντιμετώπιση:

  • Ο εκμισθωτής θα διενεργήσει (φορολογικές και λογιστικές) αποσβέσεις κατά τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1073/31-3-2015. Ο συντελεστής απόσβεσης, λογικά είναι 10% [των μηχανημάτων (εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού) και των λοιπών παγίων στοιχείων]. 
  • Εκτός από τις αποσβέσεις ο μισθωτής εκπίπτει και τους τόκους που αναλογούν στα μισθώματα (βλ. ΠΟΛ.1073/31-3-2015). Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει ο εκμισθωτής να παρέχει στον μισθωτή ανάλυση των χρεώσεών του, με διάκριση σε κεφάλαιο και τόκους (ορθότερα επί του τιμολογίου, αν και μπορεί η ανάλυση να παρέχεται και σε ξεχωριστό έγγραφο ή να προκύπτει από την σύμβαση).
  • Για τον ΦΠΑ δεν υπάρχει αναφορά στην ΠΟΛ.1073/31-3-2015. Οι εναλλακτικές είναι δύο: i) ή να εκπίπτει ο ΦΠΑ των τιμολογίων του εκμισθωτή κατά τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου και ii) ή να προσαυξηθεί η αξία του μηχανήματος με τον αναλογούντα ΦΠΑ και επ’ αυτής της αξίας να διενεργούνται αποσβέσεις.

Με την υπόθεση ότι σε περίπτωση αγοράς ο ΦΠΑ θα προσαύξανε την αξία του παγίου και επομένως θα λαμβάνονταν υπόψη μέσω της διενέργειας αποσβέσεων, η συντηρητική εκτίμηση είναι η επιλογή της δεύτερης εναλλακτικής (με την έννοια ότι η δαπάνη κατανέμεται σε μεγαλύτερο χρόνο). Γεγονός όμως είναι ότι τι θέμα αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί από τη φορολογική διοίκηση. 

  • Ο ΦΠΑ που αναλογεί στους τόκους εκπίπτει. 
  • Το εν λόγω μηχάνημα θα καταχωρισθεί στο «μητρώο παγίων» της επιχείρησης ώστε να υπολογίζονται αποσβέσεις και να μεταφέρονται στο «βιβλίο εσόδων- εξόδων». Τέλος, στο «βιβλίο εσόδων- εξόδων» καταχωρίζεται το τιμολόγιο του εκμισθωτή (και θα περιληφθεί στις συγκεντρωτικές καταστάσεις).

Δημοφιλή Ερωτήματα
➤➤➤ Οι αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη Δ.Σ. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) αμοιβή για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη λήψη αποφάσεων (στο καταστατικό της εταιρείας ή στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να καθορίζονται το ποσό της μικτής αμοιβής ανά συνεδρίαση του Δ.Σ, ποιοι σύμβουλοι δικαιούνται έξοδα παραστάσεως και το ανώτατο όριο συνεδριάσεων ανά μήνα για το οποίο οι σύμβουλοι δικαιούνται αμοιβής), β) πάγια αντιμισθία που καταλογίζεται στα γενικά έξοδα της εταιρείας, γ) ποσοστά επί των κερδών της εταιρικής χρήσεως, δ) παραχώρηση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών και ε) κάθε άλλο είδος αμοιβής (π.χ. χρήση αυτοκινήτου της εταιρείας, δωρεάν εισιτήρια κ.ά.).    

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα