Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 05 Μαρτίου 2019 12:00
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση 

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Κατάλογοι μη συνεργάσιμων χωρών
«Μη συνεργάσιμα κράτη» στον φορολογικό τομέα είναι εκείνα που δεν είναι κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τα οποία, σωρευτικά: α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα και β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση διοικητικής συνδρομής με τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη. Παράλληλα, κάνουμε λόγο για «κράτη προνομιακού φορολογικού καθεστώτος» με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εάν σε αυτά τα κράτη το φυσικό/νομικό πρόσωπο: α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις πράγμασι, ή β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το πενήντα τοις εκατό (50%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του ΚΦΕ στην Ελλάδα. Με εγκυκλίους δημοσιεύονται από το υπουργείο Οικονομικών οι σχετικοί κατάλογοι με τις χώρες που εντάσσονται σε αυτούς για το κάθε φορολογικό έτος. Υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές οι αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών από τις χώρες αυτές δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπεστέες πλην ορισμένων εξαιρέσεων (π.χ. αφορούν την αγορά υγρών καυσίμων ή εάν προέρχονται από εταιρείες που είναι ενταγμένες σε αναγνωρισμένη χρηματιστηριακή αγορά).

Περαιτέρω, ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέο κατάλογο «τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου» με 23 τρίτες χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ο νέος κατάλογος που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 (βλ. το από 13.2.2019 Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής) αντικαθιστά αυτόν που ισχύει από τον Ιούλιο του 2018. Στόχος είναι η προστασία της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ε.Ε. από τις χρηματοδοτικές ροές στις οποίες συμμετέχουν χώρες που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Αποτίμηση εξωκεφαλαιακών εισφορών ΙΚΕ
Το ύψος της αξίας των εξωκεφαλαιακών εισφορών μιας ΙΚΕ προσδιορίζεται από τους εταίρους στο καταστατικό της, δηλαδή, δεν αποτιμώνται από κάποια εκτιμητική επιτροπή, ανάλογη αυτής της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 (καταργηθέν άρθρο 9 κ.ν. 2190/1920). Η αξία και το είδος των εισφορών αυτών, ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών, η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, εφόσον αυτές παρέχονται για ορισμένο χρόνο ή ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται για αόριστο χρόνο, αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας των εταίρων και προσδιορίζονται με ακρίβεια στο καταστατικό. Οι φορολογικές αρχές ελέγχουν τη δηλωθείσα αξία μόνο για να διαπιστώσουν αν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες επιβαλλόμενοι φόροι. Εάν η αποτίμηση της χρηματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που έγινε στο καταστατικό ή τη συστατική πράξη αποδεικνύεται ανακριβής, η φορολογούσα αρχή προσδιορίζει, κατόπιν ελέγχου, την πραγματική αξία επί της οποίας θα επιβάλει τον φόρο. Τονίζεται εδώ πως κατά τη σύσταση εταιρειών, υπάρχει απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η οποία καλύπτει και τις εξωκεφαλαιακές. Στις αυξήσεις κεφαλαίου θα επιβληθεί φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ακόμη και στις εισφερόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές.

Δημοφιλή Ερωτήματα
Η επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης, που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο, είναι επαρκής ένδειξη αφερεγγυότητας και αδυναμίας είσπραξης ώστε να διαγραφούν οι σχετικές επισφαλείς απαιτήσεις. Την αδυναμία είσπραξης ομοίως μπορεί να καταδείξει και η δικαστική επικύρωση αναδιάρθρωσης των οφειλών που προβλέπει ο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων».  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα