ΑΑΔΕ: Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για άτακτο Brexit

Επείγουσα εγκύκλιος σε όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες  
Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019 17:37
UPD:17:57
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση 

Ακριβά θα «κοστίσει» και στους Έλληνες καταναλωτές τυχόν άτακτο Brexit στο τέλος του τρέχοντος μηνός, καθώς λόγω αύξησης των δασμών θα εκτοξευτούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις σε προϊόντα προερχόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στις ηλεκτρονικές παραγγελίες. Ήδη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να είναι έτοιμες στις 30 Μαρτίου, όπως προκύπτει και από την επείγουσα εγκύκλιο που απέστειλε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής σε όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες αλλά και στους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Στην εν λόγω εγκύκλιο περιγράφονται οι συνέπειες από τυχόν άτακτο Brexit, καθώς και όποιες άλλες μπορεί να προκύψουν, με δεδομένο ότι τα εμπορεύματα που θα εισέρχονται στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρειο Ιρλανδία θα θεωρούνται ως προερχόμενα από τρίτη μη κοινοτική χώρα.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θα υποβάλλονται σε πρόσθετους τελωνειακούς ελέγχους και θα υπόκεινται σε δασμούς, ενώ τα τελωνεία θα μπορούν να ζητούν εγγυήσεις για ενδεχόμενη ή υφιστάμενη τελωνειακή οφειλή από τους εισαγωγείς των προϊόντων του Η.Β.

Έτσι, το κόστος εισαγωγής και διακίνησης των προϊόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο στη χώρα μας θα αυξηθεί σημαντικά τόσο εξαιτίας των πρόσθετων χρονοβόρων διαδικασιών τελωνειακού ελέγχου στις οποίες θα υπαχθούν τα προϊόντα αυτά όσο και εξαιτίας της επιβολής εισαγωγικών δασμών.

Ακόμη και τα προϊόντα που θα παραγγέλλουν ηλεκτρονικά μέσω internet Έλληνες καταναλωτές από εταιρείες θα καθυστερούν να φθάσουν στα χέρια τους, ενώ θα καταστούν ακριβότερα λόγω της επιβολής των εισαγωγικών δασμών.
Αναλυτικότερα, στο κείμενο της εν λόγω εγκυκλίου της ΑΑΔΕ επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Καταχώριση Οικονομικών Φορέων (EORI)
Όλοι οι οικονομικοί φορείς που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων από και προς το ΗΒ και είναι εγκατεστημένοι στη χώρα μας, μετά την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ, οφείλουν να έχουν αριθμό EORI.

Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Από την στιγμή που χορηγείται ο αριθμός EORI σε έναν οικονομικό φορέα, ο συγκεκριμένος αυτός αριθμός θα χρησιμοποιείται από τον φορέα σε όλες τις συναλλαγές του με τις Τελωνειακές Αρχές όλων των Κρατών Μελών της Ε.Ε., ως μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

Ειδικότερα,
1.1 Μετά την αποχώρηση του ΗΒ τα πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ΚΜ της ΕΕ27 και τα οποία έχουν συναλλαγές με το ΗΒ, εφόσον δεν διαθέτουν ήδη αριθμό EORI, δεδομένου ότι στο εξής θα τηρούν τελωνειακές διατυπώσεις με το ΗΒ, θα πρέπει να καταχωριστούν και να αποκτήσουν αριθμό EORI στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους.
Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αιτηθούν την απόκτηση αριθμού EORI υποβάλλοντας τα απαιτούμενα στοιχεία πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποχώρησης.

1.2 Τα εγκατεστημένα στο ΗΒ πρόσωπα που δεν διαθέτουν αριθμό EORI και τα οποία από την ημερομηνία αποχώρησης συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις του άρθρου 5 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446 οφείλουν βάσει του άρθρου 9 παρ.2 του Ενωσιακού Κώδικα να καταχωριστούν στις Τελωνειακές Αρχές Κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες για τον τόπο όπου καταθέτουν για πρώτη φορά διασάφηση ή αίτηση απόφασης.

1.3 Οι οικονομικοί φορείς και τα άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες προσώπων, που έχουν ήδη καταχωριστεί και έχουν λάβει αριθμό EORI στο ΗΒ, δεδομένου ότι ο αριθμός αυτός θα είναι άκυρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ (οι Τελωνειακές Αρχές του ΗΒ θα αποσυνδεθούν από το σύστημα EOS-EORI) θα πρέπει εφόσον από την ημερομηνία αποχώρησης συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις του άρθρου 5 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446 να καταχωριστούν βάσει του άρθρου 9 παρ.2 του Ενωσιακού Κώδικα στις Τελωνειακές Αρχές κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες για τον τόπο όπου καταθέτουν για πρώτη φορά διασάφηση ή αίτηση απόφασης.

Για λόγους διευκόλυνσής τους τα πρόσωπα των ανωτέρω σημείων 1.2 και 1.3 μπορούν πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου να αιτηθούν την απόκτηση αριθμού EORI στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να καταθέσουν για πρώτη φορά διασάφηση ή αίτηση απόφασης μετά την αποχώρηση, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα στοιχεία.
Οι Τελωνειακές Αρχές των κρατών μελών θα κάνουν αποδεκτές τις ανωτέρω αιτήσεις και θα αποδίδουν αριθμό EORI με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία αποχώρησης ή μεταγενέστερα, σύμφωνα με την αίτηση των εμπλεκόμενων προσώπων.
Το ΗΒ θα αποσυνδεθεί από την ημερομηνία αποχώρησης από το Σύστημα EOS-EORI.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την έκδοση αριθμού EORI από τις Τελωνειακές Αρχές παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας https:// portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet μέσω της διαδρομής: Οικονομικοί φορείς-EORI-Πιστοποίηση Χρηστών.
 

2. Εισαγωγή

 • Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Τούτο συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις, πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις και οι Τελωνειακές Αρχές δύνανται να ζητήσουν εγγυήσεις για ενδεχόμενη ή υφιστάμενη τελωνειακή οφειλή.
 • Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Τούτο συνεπάγεται την επιβολή των σχετικών δασμών.
 • Ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή προστασίας των εθνικών θησαυρών.
 • Οι διασαφήσεις εισαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet και οι οικονομικοί φορείς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet), καθώς και από την Εγκύκλιο οδηγιών Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013 «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet» (ΑΔΑ: ΒΛ12Η-ΑΝΝ).

3. Εισαγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων
Ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται στη χώρα μας από το Η.Β. (αγορές μέσω διαδικτύου, αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη κ.λπ.) είτε μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ) είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, επίσης υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και επιβαρύνονται με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους:

 • Στην περίπτωση παραλαβής μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, η τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραλήπτη είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει ως αντιπρόσωπό του (συνηθέστερα από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από επαγγελματία εκτελωνιστή), κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης. Αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την αριθ. ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018/1-2-2018 (ΑΔΑ: 6Γ9Β46ΜΠ3Ζ-ΟΗΣ) εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία/ εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής», στην οποία επισυνάπτεται εύχρηστος οδηγός για την εισαγωγή εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).
 • Στην περίπτωση παραλαβής μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., υποβάλλεται διασάφηση για λογαριασμό του παραλήπτη και ειδοποιείται ο παραλήπτης για το ποσόν της οφειλής. Αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ 2017/21.6.2017 (ΑΔΑ: Ψ96ΚΗ-ΜΡΔ) εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Σχετικοί πληροφοριακοί σύνδεσμοι: https:// portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/faq?catid= 10610157&faqid=10610180&& subcatid=10610160 και https:// www.elta.gr/tabid/915/language/el-GR/Default.aspx.

4. Εξαγωγή και έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Όλοι οι οικονομικοί φορείς που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων στο ΗΒ, μετά την ημερομηνία αποχώρησης, οφείλουν να τηρούν διατυπώσεις εξαγωγής.

Σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα τα εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο πρέπει να καλύπτονται από διασάφηση πριν από την αναχώρηση, η οποία λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές:

1. Διασάφηση εξαγωγής, για εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

2. Διασάφηση επανεξαγωγής ή

3. Συνοπτική διασάφηση εξόδου (EXS).

Οι οικονομικοί φορείς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στις εξαγωγές μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet), καθώς και από την Εγκύκλιο οδηγιών ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/ 26.4.2016 «Εξαγωγή & έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα» (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ).

Ειδικότερα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
α) Εξαγωγές εμπορευμάτων από τη χώρα μας ή από άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 που διασχίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο ή με τελωνείο εξόδου στο ΗΒ

Όταν τα εμπορεύματα απελευθερώθηκαν για εξαγωγή από τη χώρα μας ή από άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης και μεταφέρονται σε τελωνείο εξόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο (τελωνείο εξαγωγής στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 και τελωνείο εξόδου στο ΗΒ) ή διασχίζουν το ΗΒ κατά τη διαδρομή τους προς ένα τελωνείο εξόδου σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27, υπάρχουν τα ακόλουθα πιθανά σενάρια:

 • Όταν τα εμπορεύματα για τα οποία τηρήθηκαν διατυπώσεις εξαγωγής σε τελωνείο της Ελλάδας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης με τελωνείο εξόδου στο ΗΒ, βρίσκονται εντός της ΕΕ27 μετά την ημερομηνία αποχώρησης, το τελωνείο εξόδου του ΗΒ πρέπει να αντικατασταθεί από ένα τελωνείο εξόδου που βρίσκεται στα σύνορα εντός της ΕΕ27 (πρέπει να υποβληθεί μήνυμα εκτροπής σε τελωνείο εξόδου της ΕΕ27). Το τελωνείο αυτό θα επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων και θα στείλει το αντίστοιχο μήνυμα στο τελωνείο εξαγωγής. Το ίδιο ισχύει για τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν προς το τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, τα οποία πριν από τη διέλευση από το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
 • Όταν τα εμπορεύματα για τα οποία τηρήθηκαν διατυπώσεις εξαγωγής σε τελωνείο της Ελλάδας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης με τελωνείο εξόδου στο ΗΒ, βρίσκονται ήδη εντός του ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, το τελωνείο του ΗΒ δεν θα μπορέσει να στείλει μηνύματα μέσω του ECS που να επιβεβαιώνουν τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων. Το τελωνείο εξαγωγής θα πρέπει να κλείσει την εξαγωγή στο ECS με την προσκόμιση από τον εξαγωγέα εναλλακτικών στοιχείων απόδειξης της εξαγωγής. Προς τον σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να παρέχουν εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της εξαγωγής στο τελωνείο εξαγωγής προκειμένου να κλείσουν την κίνηση.
 • Όταν τα εμπορεύματα έχουν ήδη διέλθει από το Ηνωμένο Βασίλειο προς ένα τελωνείο εξόδου που βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ27, δεν θα υπάρξει αντίκτυπος στην τρέχουσα διαδικασία (δηλ. το τελωνείο εξόδου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 θα επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής).

β) Εξαγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο με τελωνείο εξόδου που βρίσκεται στην ΕΕ27

 • Όταν τα εμπορεύματα που απελευθερώνονται προς εξαγωγή στο ΗΒ με τελωνείο εξόδου στην ΕΕ27 εξακολουθούν να βρίσκονται στο ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, θα υπόκεινται στις τελωνειακές διαδικασίες του ΗΒ όταν εξέρχονται από αυτό.

Όταν τα εμπορεύματα αυτά εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 μετά από την ημερομηνία αποχώρησης, θα αντιμετωπίζονται όπως οποιαδήποτε άλλα εμπορεύματα τρίτης χώρας, δηλαδή θα πρέπει να υποβληθεί Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (ENS) στο πρώτο σημείο εισόδου της ΕΕ27, τα εμπορεύματα θα μπορούν να τεθούν σε προσωρινή εναπόθεση για να λάβουν τελωνειακό προορισμό ή, εφόσον πρόκειται να μεταφερθούν σε τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, θα πρέπει να τεθούν σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης. Όταν τα εμπορεύματα φτάσουν στο τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, πρέπει να υποβληθεί γνωστοποίηση επανεξαγωγής, διασάφηση επανεξαγωγής ή EXS.

 • Όταν τα εμπορεύματα που απελευθερώνονται προς εξαγωγή στο ΗΒ μέσω τελωνείου εξόδου της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης, βρίσκονται ήδη στην ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης και φτάνουν στο προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, το εν λόγω τελωνείο δεν θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής που βρίσκεται στο ΗΒ, καθώς το ΗΒ θα αποσυνδεθεί από το σύστημα ECS από την ημερομηνία αποχώρησης. Στην περίπτωση αυτή το τελωνείο εξόδου της ΕΕ27 μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του εξαγωγέα, να βεβαιώσει την έξοδο των εμπορευμάτων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποσυνδεθεί από την ημερομηνία αποχώρησης από το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (Ε05).

5. Άδειες εισαγωγής/εξαγωγής εμπορευμάτων (Απαγορεύσεις - Περιορισμοί)
Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται από Τρίτη χώρα ή εξέρχονται από την ΕΕ υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή προστασίας των εθνικών θησαυρών. Για τα εμπορεύματα αυτά απαιτείται η έκδοση ορισμένων αδειών/πιστοποιητικών/εγκρίσεων από εθνικές Αρμόδιες Αρχές και η συμμόρφωσή τους ελέγχεται στο πλαίσιο τελωνειακών ελέγχων.

Από την ημερομηνία αποχώρησης, για τα εμπορεύματα αυτά όταν εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ27 από το ΗΒ ή εξέρχονται από την ΕΕ27 προς το ΗΒ θα απαιτείται πλέον η έκδοση της ανάλογης άδειας/πιστοποιητικού/έγκρισης.

Επιπλέον, οι άδειες/πιστοποιητικά/εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί από το ΗΒ ως κράτος μέλος της Ε.Ε. από την ημερομηνία αποχώρησης θα παύσουν να ισχύουν.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερωθούν για τις απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά για την εισαγωγή/εξαγωγή εμπορευμάτων στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10518295&adreseeID=10001980).

6. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κανόνες της ΕΕ για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, δεν θα ισχύουν πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα:

 • Υποβολή ενωσιακών αιτήσεων: Από την ημερομηνία αποχώρησης, δεν είναι πλέον δυνατό να υποβάλλονται ενωσιακές αιτήσεις στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του ΗΒ. Ενωσιακές αιτήσεις που υποβάλλονται σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ27 εξακολουθούν να ισχύουν στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησης, ακόμη και αν οι τελωνειακές αρχές του ΗΒ συγκαταλέγονται μεταξύ των Τελωνειακών Αρχών των οποίων ζητείται η παρέμβαση. Σε περίπτωση που ενωσιακή αίτηση υποβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος εκτός του ΗΒ, με την οποία ζητείται από τις Τελωνειακές Αρχές του εν λόγω κράτους μέλους και τις τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να ασκήσουν παρέμβαση, η εν λόγω αίτηση εξακολουθεί να ισχύει ως εθνική αίτηση για το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε.
 • Αποφάσεις σχετικά με τις ενωσιακές αιτήσεις: Από την ημερομηνία αποχώρησης, δεν ισχύουν πλέον στην ΕΕ27, βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, οι αποφάσεις έγκρισης ενωσιακών αιτήσεων που εκδίδονται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του ΗΒ ως κράτους μέλους. Αποφάσεις έγκρισης ενωσιακών αιτήσεων που εκδίδονται σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ27 εξακολουθούν να ισχύουν στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησης, ακόμη και αν οι Τελωνειακές Αρχές του ΗΒ συγκαταλέγονται μεταξύ των Τελωνειακών Αρχών των οποίων ζητείται η παρέμβαση. Σε περίπτωση που άλλο κράτος μέλος εκτός του ΗΒ εξέδωσε απόφαση έγκρισης ενωσιακής αίτησης, με την οποία ζητείται από τις Τελωνειακές Αρχές του εν λόγω κράτους μέλους και τις Τελωνειακές Αρχές του ΗΒ να ασκήσουν παρέμβαση, η εν λόγω απόφαση εξακολουθεί να ισχύει για το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα