Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 12:00
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Εκκαθάριση προσωπικής εταιρείας με ακίνητα

Κατά κανόνα, η διανομή των ακινήτων που πραγματοποιείται κατά τη διάλυση της προσωπικής εταιρείας στους εταίρους δεν ισοδυναμεί με εμπορική πράξη και συνεπώς με την τέλεση αυτής δεν προκύπτει φορολογητέο εισόδημα. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 57 ΚΦΕ, «το προϊόν της εκκαθάρισης θεωρείται διανομή κέρδους κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, στο βαθμό που το εν λόγω προϊόν υπερβαίνει το καταβεβλημένο κεφάλαιο». Το προϊόν της εκκαθάρισης, στον βαθμό που υπερβαίνει το σύμφωνα με τα ανωτέρω καταβεβλημένο κεφάλαιο, θεωρείται ως διανομή κέρδους και αντιμετωπίζεται ως μέρισμα.

Επιπλέον, για τον προσδιορισμό του προϊόντος της εκκαθάρισης, προκειμένου για την εφαρμογή του άρθρου 57, σε περίπτωση που νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προβαίνουν για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης στη μεταβίβαση, ως απόδοση των εισφορών τους, παγίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων, τίτλων, κ.λπ.) στα μέλη τους, λαμβάνεται η αγοραία αξία τους, όπως προκύπτει από κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. έκθεση ορκωτού ελεγκτή). Για το τυχόν επιπλέον ποσό που προκύπτει από τη διαφορά της κατά τα ανωτέρω αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων από το καταβεβλημένο κεφάλαιο, δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος, αλλά το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος του δικαιούχου και φορολογείται ως μέρισμα.

Όσον αφορά τη Φορολογία Κεφαλαίου, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω μεταβιβάσεις ακινήτων από την εταιρεία στα μέλη αυτής υπόκεινται σε φόρο κεφαλαίου (περ. γ, της παρ. 3, του άρθρου 1, του Ν 1587/1950). Ο φόρος μεταβίβασης που υπολογίζεται για τον σκοπό της διανομής ακινήτων της Ο.Ε. στα μέλη της λόγω διάλυσης της πρώτης, περιορίζεται στο 1/4 (περ. Α΄ του άρθρου 4 του ανωτέρω νόμου). Τονίζεται, τέλος, ότι οι μεταβιβάσεις των ακινήτων της διαλυόμενης Ο.Ε. θα γίνουν υποχρεωτικά με τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου.

Μερίσματα ημεδαπής μητρικής από θυγατρική

Τα διανεμόμενα μερίσματα θυγατρικής σε μητρική ελληνική εταιρεία, που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού.

Αγορά παγίων ατομικής επιχείρησης

Σε ατομική επιχείρηση η αγορά παγίων δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 

Στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, σκάφη, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. Αυτό κατά την ανωτέρω εφαρμογή των διατάξεων περί του «πόθεν έσχες». Εάν στο μέλλον διενεργηθεί έλεγχος με εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, παρότι ισχύουν οι διατάξεις, θα υπάρξει πρόβλημα αιτιολόγησης των χρημάτων.

Δημοφιλή Ερωτήματα

Επί μη παρακρατηθέντων φόρων επιβάλλονται στην υπόχρεα για παρακράτηση επιχείρηση τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμο για παράβαση σχετικά με τον μη παρακρατηθέντα φόρο (εφόσον το πρόστιμο αυτό είναι μεγαλύτερο του προστίμου των διαδικαστικών παραβάσεων).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα