Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 02 Ιουλίου 2019 12:00

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Αποστολή ισολογισμών εταιρειών στην ΤτΕ
Άλλη μία υποχρέωση προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των διατυπώσεων που διέπουν τη λειτουργία των κεφαλαιουχικών εταιρειών στην Ελλάδα. Αιφνιδιαστικά ανακοινώθηκε με δελτίο Τύπου ότι τον προσεχή Νοέμβριο ξεκινάει η υποχρεωτική υποβολή οικονομικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Με πράξη του διοικητή της ΤτΕ συστάθηκε Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών, έργο του οποίου θα είναι η συλλογή και παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιρειών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με σκοπό την υποστήριξη των πράξεων της νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος και στην παροχή στατιστικής πληροφόρησης για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ελληνικής οικονομίας από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας (εισηγμένης ή μη), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και συντάσσουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, στη μορφή που περιγράφεται στην πράξη διοικητή, ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους. Ειδικά η πρώτη υποβολή θα αφορά τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018 και θα γίνει εντός του Νοεμβρίου 2019. Επί της ουσίας, δηλαδή, πρόκειται για αναδρομική ισχύ της σχετικής πράξης της ΤτΕ, σημείο ιδιαιτέρως προβληματικό, ειδικά αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων επαπειλούνται κυρώσεις.

Ισολογισμός μετά τη μετατροπή Ο.Ε. σε ΙΚΕ
Σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε. σε ΙΚΕ εντός του 2019, ο ισολογισμός που θα συνταχθεί στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2019) από την προελθούσα από τη μετατροπή εταιρεία θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των πράξεων που διενεργήθηκαν τόσο από τη μετατραπείσα όσο και από την προελθούσα από τη μετατροπή εταιρεία και η φορολογία του συνολικού εισοδήματος θα γίνει στο όνομα της προελθούσας από τη μετατροπή εταιρείας στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με τη δήλωση φόρου εισοδήματος που θα υποβάλει αυτή (σχετ. οι ΠΟΛ. 1255/8.9.2000 και ΠΟΛ. 1083/15.6.2009 εγκύκλιοι).

Αλλοδαπές εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων και ΕΦΑ
Αλλοδαπές εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων (ΕΦΑ), εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει η εταιρεία και τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 15, παρ. 1, του ν. 3091/2002 προβλέπεται ότι «νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του ΚΦΕ, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού». Οι αλλοδαπές εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν και τα φυσικά πρόσωπα αυτά έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002.  

Δημοφιλή Ερωτήματα
Σε περίπτωση εγκατάστασης υποκαταστήματος αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από την υπηρεσία ΓΕΜΗ και τον νομικό συνεργάτη του ΕΒΕΑ, ενώ όλες οι μεταβολές τους διαβιβάζονται για έλεγχο στην αρμόδια Περιφέρεια.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα