Στο φουλ η μηχανή φορολογικών ελέγχων

Οδηγίες προτεραιοποίησης των υποθέσεων απέστειλε η ΑΑΔΕ
Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2019 17:23
UPD:17:24

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Κούρου
gkouros@naftemporiki.gr

Ταχύτητες ανεβάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την επίτευξη των ελεγκτικών και εισπρακτικών στόχων που έχει θέσει για το τρέχον έτος, ενώ ήδη έχει δρομολογήσει τις καλοκαιρινές της «εξορμήσεις» στα νησιά και γενικότερα τουριστικούς προορισμούς για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που «ανθεί» την περίοδο αυτή.

Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό με νεότερη απόφαση (υπ' αριθμ. 1093062ΕΞ/2.7.2019) απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες για την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προτεραιοποίησης του πλήθους των υποθέσεων ελέγχου-έρευνας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους ελεγκτικούς πόρους, με στόχο την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων. Όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί από την ΑΑΔΕ, κατά τη διάρκεια του 2019 θα πρέπει να διενεργηθούν από τις ΥΕΔΔΕ (Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) τουλάχιστον εξακόσιοι είκοσι (620) έλεγχοι-έρευνες και δεκαέξι χιλιάδες (16.000) μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης.

Επιχειρησιακά κριτήρια

Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι με τις νεότερες εντολές του διοικητή της ΑΑΔΕ οι υποθέσεις που θα ελέγχονται - ερευνώνται κατά προτεραιότητα πρέπει να επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρίων ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου.

Οι προς έλεγχο μάλιστα υποθέσεις θα κατατάσσονται ανά ΥΕΔΔΕ σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, σύμφωνα με την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης. 

Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων σε κάθε ΥΕΔΔΕ θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της τεθείσας σε εκάστη από αυτές ετήσιας στοχοθεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2019. 

Σε κάθε περίπτωση οι προϊστάμενοι των ΥΕΔΔΕ, εφόσον από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων οι οποίες δεν έχουν προτεραιοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου που περιλαμβάνονται ή δεν έχουν περιληφθεί στη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, εισάγουν τις προκρινόμενες υποθέσεις σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, δύνανται να προκρίνονται προς έλεγχο-έρευνα υποθέσεις κατόπιν εντολής του διοικητή της ΑΑΔΕ ή του προϊσταμένου της ΔΙΠΑΕΕ. Οι υποθέσεις αυτές εντάσσονται σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης και μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων εκάστης υπηρεσίας που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Επισημαίνεται ότι κάθε μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και να γνωστοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών στη ΔΙΠΑΕΕ. 

Και πέραν των στόχων

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2019, διενεργούνται έλεγχοι - έρευνες πέραν των στόχων αυτών σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, ενώ ανεξαρτήτως από την προτεραιοποίησή τους ή μη θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα οι κατωτέρω υποθέσεις:

i) Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στις ΥΕΔΔΕ βάσει των διατάξεων του άρθρου 389 του ν. 4512/2018.

ii) Έρευνες-έλεγχοι για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου ή αίτημα παροχής πληροφοριών. 

iii) Υποθέσεις των ΥΕΔΔΕ που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

iv) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
Οι ανωτέρω υποθέσεις (με εξαίρεση τις περιπτώσεις i και iii) λαμβάνονται υπόψη στη στοχοθεσία των ελέγχων-ερευνών και μειώνουν το υπόλοιπο αυτών που πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του έτους 2019.

Συνεχής μοριοδότηση

Όλες οι υποθέσεις ελέγχων-ερευνών δύνανται να αξιολογούνται σε μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων ή με νέα, ανάλογης μοριοδότησης κριτήρια και να ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά, βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα