Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019 12:00
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Αλλαγές στο αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο
Με βάση τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα επήλθαν σημαντικές αλλαγές για το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Οι αλλαγές αφορούν και τις ήδη εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις. Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο τιμωρείται ανάλογα με το συνολικό ποσό της οφειλής, με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και με φυλάκιση 3 τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Με βάση τις νέες διατάξεις εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες οφειλών για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού της οφειλής προς το Δημόσιο, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται ελαφρύτερες ποινικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 469 του νέου Ποινικού Κώδικα πλέον δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του προσώπου τα χρέη που προέρχονται από τη μη εκτέλεση χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινικό δικαστήριο και οι σχετικές με αυτά αναλογούσες προσαυξήσεις, τόκοι και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς και τα χρέη από τα αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μαζί με τις σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι για το εν λόγω ποινικό αδίκημα προβλέπεται απαλλαγή από την ποινική ευθύνη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

Αιτιολόγηση απόλυσης εργαζομένου
Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 48 του ν.4611/2019 που άλλαξε τα δεδομένα για τις απολύσεις, όπως έχουμε αναλυτικά εκθέσει και σε αρθρογραφία μας, το υπουργείο Εργασίας επέβαλε στους εργοδότες μία ακόμη υποχρέωση. Συγκεκριμένα, στο Έντυπο Ε6 - Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) που υποβάλλεται στο ΕΡΓΑΝΗ προστέθηκε νέο πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ο οποίος θα επιλέγεται από μία λίστα τιμών που θα δίνει τρεις επιλογές, ως εξής:

«1. Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας,
2. Συμπεριφορά του εργαζομένου και
3. Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης».

Η εν λόγω ρύθμιση, που δεν βασίζεται στη διάταξη του νόμου αλλά εισάγει μία υποχρέωση με εγκύκλιο του υπουργείου κρύβει πολλές παγίδες για τους εργοδότες, οι οποίοι πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί σχετικά με τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού. Επιπλέον, η εν λόγω ρύθμιση αναμένεται να αποτελέσει σημείο τριβής μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ο λόγος απόλυσης σχετίζεται με τις ικανότητες ή τη συμπεριφορά του εργαζομένου, με αποτέλεσμα την άρνηση του εργαζομένου για υπογραφή του εγγράφου της απόλυσης και την εντεύθεν ανάγκη για κοινοποίηση του εγγράφου με δικαστικό επιμελητή. Σε κάθε περίπτωση, γνώμη μας είναι ότι ο λόγος απόλυσης που καταχωρείται είναι σκόπιμο να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και ει δυνατόν να στηρίζεται σε υπάρχοντα έγγραφα, ώστε σε περίπτωση αμφισβήτησης να είναι δυνατή η εκ μέρους του εργοδότη απόδειξη του βασίμου του λόγου απόλυσης. Από νομικής σκοπιάς επισημαίνουμε ότι η διάταξη του άρθρου 48 του Ν. 4611/2019 σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει να προσδιορίζεται στην καταγγελία ο βάσιμος λόγος. Κατά τη διάταξη, για το κύρος απαιτείται απλώς να οφείλεται η καταγγελία σε βάσιμο λόγο και σε περίπτωση αμφισβήτησης το βάρος επίκλησης και απόδειξης φέρει ο εργοδότης. 

Συνεπώς, η υποχρέωση συμπλήρωσης του λόγου απόλυσης θεωρούμε πως δεν βρίσκει έρεισμα στη νομοθετική διάταξη, αναμένεται δε να προκαλέσει πολλά προβλήματα κατά την εφαρμογή της.   

Δημοφιλή ερωτήματα
Η συμμετοχή του ανηλίκου από την λόγω δωρεάς μεταβίβαση προς αυτόν εταιρικού μεριδίου σε προσωπική (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη) εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους αυτού απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας, μέχρι την ενηλικίωσή του.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα