Φοροεκτιμήσεις

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 10:29
UPD:10:30
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Έλεγχοι σε Κύπρο, Βουλγαρία - Μη έκπτωση δαπανών

 Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, έχουν μπει στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών οι εξωχώριες εταιρείες, με αποτέλεσμα τους ελέγχους σε φορολογούμενους που προέβησαν σε ίδρυση εταιρειών σε χώρες προνομιακού φορολογικού καθεστώτος, και ιδίως σε Κύπρο και Βουλγαρία. Παρόλο που πολλοί θεωρούν τις ως άνω διαπιστώσεις ως «Κασσάνδρες», στην πράξη οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνονται συνεχώς με την έκδοση αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας ελέγχους που διενεργούνται για τις εταιρείες αυτές. Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθ. 1228/2019 απόφαση της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης απερρίφθη η ενδικοφανής προσφυγή που άσκησε ο εν λόγω επιχειρηματίας κατά των πράξεων επιβολής προστίμου και των πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος. Συγκεκριμένα, η εν λόγω προσφεύγουσα επιχείρηση πραγματοποίησε αγορές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από βουλγαρική επιχείρηση. Ο έλεγχος, ανατρέχοντας στα εμπορικά μητρώα των επιχειρήσεων (ελεγχόμενης και βουλγαρικής) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ελληνική και η βουλγαρική επιχείρηση θεωρούνται συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας. Λόγω του τρόπου λειτουργίας των δύο επιχειρήσεων, ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βουλγαρική επιχείρηση δεν ασκούσε ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά εξαντλούνταν στην τιμολόγηση για λόγους φοροαποφυγής και κατά συνέπεια έκρινε τις σχετικές δαπάνες ως μη εκπεστέες.

Μη αναληφθέντα μερίσματα υπέρ Δημοσίου

 Σχετικά με το θέμα αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Ε.2128/2019 εγκύκλιος για την παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα, με βάση την οποία, η υπέρ του Δημοσίου παραγραφή για μερίσματα είναι πενταετής και αρχίζει από το τέλος του έτους κατά το οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης και λήφθηκε η απόφαση περί διανομής των μερισμάτων (ήτοι από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της).
Ωστόσο, η κατά τα άνω πενταετής παραγραφή της απαίτησης από μερίσματα υπέρ του Δημοσίου διακόπτεται όταν κατά τη διάρκειά της ο υπόχρεος (ανώνυμη εταιρεία) αναγνωρίσει την απαίτηση αυτή του δικαιούχου του μερίσματος με οποιονδήποτε τρόπο, όπως για παράδειγμα μεταφέροντας το ποσό του οφειλόμενου μερίσματος από τον λογαριασμό 53.01 «Μερίσματα πληρωτέα» σε πίστωση του προσωπικού λογαριασμού του δικαιούχου του μερίσματος μετόχου και ενημερώνοντας σχετικά τον δικαιούχο.

Ταμειακή διευκόλυνση σε Α.Ε. και τέλη χαρτοσήμου

Για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου επί καταθέσεων ή αναλήψεων απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ του καταθέτοντος τα χρήματα προσώπου, φυσικού ή νομικού και της εμπορικής εταιρείας ή επιχείρησης (π.χ. εταίρος, μέτοχος κ.λπ.). Αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούται σε καταθέσεις που γίνονται από τον ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης στην ίδια του την επιχείρηση, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν συνάπτεται καμιά συμβατική σχέση, αφού με αυτόν δεν συμβάλλεται κανένα άλλο πρόσωπο, άρα δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου ταμειακής διευκόλυνσης (βλ. ΔΕΔ Αθηνών 1591/2019). Όμως, θα αναζητηθεί το «πόθεν έσχες».

Δημοφιλή ερωτήματα

 Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου Α.Ε. σε είδος με αποτίμηση των εισφορών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους. Αποτίμηση δεν απαιτείται, όμως, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα