Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019 12:00
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Πάγιος εξοπλισμός και ανάλωση κεφαλαίου
Με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ του άρθρου 33 του ν. 4172/2013 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, όταν πρόκειται για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο Ε2137/12.7.2019, στην έννοια του «πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης» δεν συμπεριλαμβάνονται τα ακίνητα, ακόμα και αν αυτά προορίζονται για τη στέγαση επαγγέλματος ή επιχείρησης. Συνεπώς, η δαπάνη για αγορά ή ανέγερση οποιασδήποτε οικοδομής λειτουργεί αφαιρετικά κατά τον σχηματισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών και μειώνει το σχηματισθέν και μη αναλωθέν κεφάλαιο.

Απόσπαση εργαζομένων μεταξύ κρατών-μελών Ε.Ε.
Για την απόσπαση εργαζομένων στην Ελλάδα, δηλαδή την απασχόληση εργαζομένων στην Ελλάδα που έρχονται για να εργασθούν προσωρινά στη χώρα μας, εφαρμογή έχει το Π.Δ.219/2000 (Οδηγία 96/71/ΕΚ). Ως εργαζόμενος για την εφαρμογή του διατάγματος, εννοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με επιχείρηση η οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ.219/2000 και ως αποσπασμένος εργαζόμενος εννοείται κάθε εργαζόμενος ο οποίος εργάζεται συνήθως στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΕΟΧ και τον οποίο η επιχείρηση αποσπά για εργασία στο έδαφος της Ελλάδας για περιορισμένο χρονικό διάστημα (το πολύ για 2 χρόνια). Οι επιχειρήσεις οι οποίες αποσπούν εργαζομένους στο έδαφος της Ελλάδας υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε αυτούς ανεξάρτητα από το δίκαιο το οποίο διέπει τη σχέση εργασίας τους την εφαρμογή των όρων εργασίας οι οποίοι καθορίζονται από την ελληνική εργατική νομοθεσία, από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, (ΕΓΣΣΕ) και από τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις οι οποίες έχουν κηρυχθεί γενικά υποχρεωτικές.

Πώληση κάτω του κόστους
Δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, η ζημιά που προκύπτει από πωλήσεις εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους, είτε σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες είτε σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της). Είναι δυνατόν, όμως, να πωλούνται εμπορεύματα σε τιμές κάτω του κόστους εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που το δικαιολογούν, όπως εταιρείες που βρίσκονται σε εκκαθάριση. Η εταιρεία όμως θα πρέπει να αποδείξει στις φορολογικές αρχές ότι η πώληση των συγκεκριμένων εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους δικαιολογείται για επιχειρηματικούς λόγους. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κανόνες περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και για δαπάνες τις οποίες η εταιρεία επαναχρεώνει είτε σε συνδεμένες ή σε τρίτες επιχειρήσεις, πελάτες της (Απόφαση ΔΕΑΦ Β 1111174 ΕΞ 2017).

Δημοφιλή Ερωτήματα
Προϋπόθεση για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στην περίπτωση των μελών Δ.Σ. είναι αυτά να λαμβάνουν αμοιβές. Εφόσον είναι άμισθο το μέλος Δ.Σ., δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης. Όμως, εάν παρέχει υπηρεσίες προς την εταιρεία δυνάμει συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, έχει υποχρέωση ασφάλισης (βλ. εγκύκλιο ΕΦΚΑ υπ’ αριθ. 4/2017). 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα