ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019 12:01
UPD:23:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  1. Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 24.07.2019 στα γραφεία της στην Κηφισιά Αττικής (επί της οδού Μενεξέδων αρ. 10), η  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 10 μέτοχοι της εταιρίας (1 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 9 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 4.815.662 μετοχές επί συνόλου 5.867.311, δηλαδή ποσοστό   82,076%  επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.815.662 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.815.662 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,076% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2018, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση

Β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους 4.147.727 επί συνόλου 4.815.662 παρισταμένων μετοχών και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 70,692% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας υπέρ της απαλλαγής του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενέκρινε γενικώς τη διοίκηση και τη διαχείριση της υπό κρίση χρήσης και ότι καλώς έχουν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2018.

Γ. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.815.662 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.815.662 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,076%  επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON με ΑΜ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019–31/12/2019.

Δ. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα  (ήτοι με ψήφους 4.815.662 επί συνόλου 4.815.662 παρισταμένων μετοχών και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,076% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Ε. Η γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.815.662 επί συνόλου 4.815.662 παρισταμένων μετοχών και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,076% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και δεν προενέκρινε την καταβολή αμοιβής για την χρήση 2019.

ΣΤ. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.815.662 επί συνόλου 4.815.662 παρισταμένων μετοχών και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,076% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου, συγγενών ή συνδεδεμένων ή και τρίτων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ζ. Η Γενική Συνέλευση  ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.815.662 επί συνόλου 4.815.662 παρισταμένων μετοχών και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,076% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με το Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33και 34  ενώ, καταργείται το άρθρο 39 του Καταστατικού ως ίσχυε καθώς το περιεχόμενο του είναι το ίδιο με αυτό του άρθρου 34.

Η. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημοσθένης Βατικιώτης ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση ότι την 22.7.2019 ο κ. Δημήτριος Μακαρίου εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας, η οποία έγινε αποδεκτή και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προσέλαβε και διόρισε ως εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας τον κ. Αλέξανδρο Λαβράνο του Σταματίου και της Φωτεινής, λογιστής, οικονομολόγος, με ΑΔΤ ΑΔΤ ΜΟ260600  και ΑΦΜ  034794227  Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ

 Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα