Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019 12:00
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Φορολογική μεταχείριση ωφέλειας από διαγραφή υποχρεώσεων (χρεών)
Ωφέλεια νομικού προσώπου, νομικής οντότητας, καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, που προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 (Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια - «funds») στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος (βλ. άρθρο 62 του Ν. 4389/2016).

Πέραν των ρητώς κατονομαζόμενων ως άνω προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 62 του ως άνω νόμου, καμία άλλη διαγραφή χρέους προς άλλα πρόσωπα (π.χ., προμηθευτές) δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων περί απαλλαγής φόρου εισοδήματος.

Κατάσχεση κοινόχρηστου τραπεζικού λογαριασμού
Ο κοινόχρηστος λογαριασμός όσον αφορά τις κατασχέσεις διαιρείται ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων. Τεκμαίρεται δηλαδή πως στον συνδικαιούχο αναλογεί το υπάρχον κατατεθειμένο χρηματικό ποσό διαιρεμένο με το σύνολο των συνδικαιούχων. Το άρθρο 4 του Ν. 5638/1932 αναφέρει: «Κατάσχεσις της καταθέσεως επιτρέπεται, έναντι όμως των κατασχόντων αυτή τεκμαίρεται αμαχήτως ότι ανήκει εις πάντας τους δικαιούχους κατ’ ίσα μέρη». Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση που συνδικαιούχος λογαριασμού οφείλει σε τρίτο και ο τρίτος αυτός προβεί σε κατάσχεση του κοινόχρηστου λογαριασμού, το μέγιστο ποσό που δύναται να κατάσχει είναι το 1/2 ή 1/3 ή 1/4 (ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων). Η τεκμαιρόμενη διαίρεση των καταθέσεων ανάλογα με τους συνδικαιούχους ισχύει τόσο για κατασχέσεις από ιδιώτες όσο και από το Δημόσιο.

Προϋποθέσεις απαλλαγής από Ειδικό Φόρο Ακινήτων
Αλλοδαπή εταιρεία που κατέχει ακίνητο στην Ελλάδα εφόσον έχει την έδρα της σύμφωνα με το καταστατικό της στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3091/2002, δηλαδή από την υποχρέωση καταβολής Ειδικού Φόρου Ακινήτων εφόσον δηλώνει τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει και τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.  

Εξόφληση απαιτήσεων μέσω λογαριασμού τρίτου
Υποχρεώσεις και απαιτήσεις μιας επιχείρησης μπορούν να εξοφλούνται και να εισπράττονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών τρίτου, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΠΟΛ. 1055/26.4.2016 εγκυκλίου διαταγής. Ο νόμος απαιτεί η εξόφληση να γίνεται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, χωρίς να κάνει διάκριση ως προς το πρόσωπο του καταβάλλοντος, ούτε να θέτει ως προϋπόθεση όπως το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο λογαριασμός μέσω του οποίου εξοφλούνται οι σχετικές δαπάνες να είναι και αυτό που είχε τη σχετική απαίτηση από τον καταβάλλοντα (άμεσα αντισυμβαλλόμενος).

Για παράδειγμα, σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ’ εντολή της επιχείρησης, εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο.

Δημοφιλή Ερωτήματα
Επιχειρηματικά είναι τα δάνεια που χορηγούνται προς ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες και κεφαλαιουχικές εταιρείες. Ειδικά για το δάνειο που λαμβάνει η ατομική επιχείρηση-ελεύθερος επαγγελματίας, αυτό είναι επιχειρηματικό εφόσον σκοπός του είναι η υποστήριξη των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Ήταν ζήτημα που απασχόλησε έντονα τα δικαστήρια καθώς πολλοί υπήρξαν οι επαγγελματίες που για να ενταχθούν στον ν. Κατσέλη προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον δανεισμό τους ως ιδιωτικό και όχι επιχειρηματικό.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα