ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 15:13
UPD:23:59

Η NTIONIK AEBE  (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της δημοσίευσης των  οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2019-30.06.2019, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

 

Με βάση τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2019-30/6/2019 ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €24,3 εκατ. έναντι €25,07 την αντίστοιχη περίοδο 2018 μειωμένος κατά  2,83%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε  € 5,17  εκατ.  έναντι € 3,37 εκατ.  την αντίστοιχη περίοδο 2018 .  Οι ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε  € 0,65 εκατ. έναντι  ζημιών  € 3,36 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018. Οι ζημιές  προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε  € 1,34 εκατ. έναντι  ζημιών € 4,46  εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018 , ενώ οι ζημιες  προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε   €  2,81 εκατ. έναντι ζημιών  € 4,21 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018. Οι ζημίες  μετά φόρων  ανήλθαν € 3,03 εκατ. έναντι ζημιών € 3,94 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018.

 

 

 Η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν καταστεί βραχυπρόθεσμα. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι οι ανωτέρω συμφωνίες  θα ολοκληρωθούν μέχρι την 31.12.2019 με θετικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

 


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα