ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019 10:10
UPD:10:28

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η  εταιρεία  «ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»,

μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια») ανακοινώνει, ότι από την 11.10.2019 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 10.10.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς 2019/979 και 2019/980 και τον Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €150.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενο σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία έκαστης €1.000 (οι «Ομολογίες») με την εγγύηση της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (εφεξής  «Εγγυήτρια»),

σύμφωνα με την απόφαση της από 24.09.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την απόφαση  της από 25.09.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας. Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

 

Το Χ.Α., την 09.10.2019 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

 

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ και της εισαγωγής τον Ομολογιών προς διαπραγμάτευση:

 

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΓΕΓΟΝΟΣ

11.10.2019

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

11.10.2019

Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου

και την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον ημερήσιο τύπο.

11.10.2019

Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.

15.10.2019

Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης του υπό έκδοση ομολογιακού δανείου

16.10.2019

Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς -εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του

ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος)

18.10.2019

Λήξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του

ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος).

18.10.2019

Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της

τελικής απόδοσης της τιμής διάθεσης, του επιτοκίου.*

22.10.2019

Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.

22.10.2019

Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης

του ΚΟΔ από την Εκδότρια.

Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

23.10.2019

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων

Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

*  Σε  περίπτωση  ματαίωσης  της  Έκδοσης,  θα  ενημερωθεί  το  επενδυτικό  κοινό  για  τον  τρόπο  και  την

ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.

 

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

 

Το   Ενημερωτικό   Δελτίο,   όπως   εγκρίθηκε   από   το   Διοικητικό   Συμβούλιο   της   Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  στις  10.10.2019,  είναι  διαθέσιμο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στις  ιστοσελίδες  του Χρηματιστηρίου  Αθηνών»  (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings),  της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς           (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),            της          Εκδότριας (http://www.ternaenergy-finance.gr/index.php/el/enimerosi-ependyton/koino-omologiako-daneio- 2019), της Εγγυήτριας (http://www.terna-energy.com/el/investor-relations/commonbondloan/, του Συμβούλου                  Έκδοσης      και                   Συντονιστή            Κύριου        Αναδόχου       «ΤΡΑΠΕΖΑ       ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (https://www.piraeusbankgroup.com/ternaenergy),   του   Συντονιστή   Κύριου   Αναδόχου   «ALPHA BANK                 A.E.»   (https://www.alphagr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika- deltia),                      του      Κύριου                    Αναδόχου                   «Τράπεζα         Eurobank          Ergasias          Α.Ε.» (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia- sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae),  του  Κύριου  Αναδόχου  «Εθνική  Τράπεζα  της Ελλάδος   Α.Ε.»   (https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/terna-placing-bond)    και     των Αναδόχων «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.»  (https://www.optimabank.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka- deltia)                                                και                                        «Euroxx                 Χρηματιστηριακή                          Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/TernaEnergy).

 

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας και της Εγγυήτριας, στο δίκτυο των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και του Συμβούλου Έκδοσης και των Αναδόχων, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εκδότριας στη Λεωφ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα, τηλ. 210 69 68 469 και στα

γραφεία της Εγγυήτριας, στη Λεωφ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα, τηλ. 210 69 68 300.

 

 

Αθήνα, 11.10.2019

 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΤΕΝΕΡΓ

Σχολιασμένα