Ρευστότητα σε μμε με ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης

Περί τα 100 εκατ. ευρώ έχουν εκταμιευθεί έως τώρα μέσω της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 21:51
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam@naftemporiki.gr

Στην εκταμίευση 675 δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού 96 εκατ. ευρώ έχουν προχωρήσει οι τράπεζες που «τρέχουν» το χρηματοδοτικό εργαλείο «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση». Το εν λόγω πρόγραμμα έχει συσταθεί στο πλαίσιο της συνεπένδυσης από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και τις τράπεζες, με ποσοστό 40% από το πρώτο και 60% από τις δεύτερες.

Μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 915,75 εκατ. ευρώ (549,45 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες και 366,3 εκατ. ευρώ από το ΕΤΕΑΝ), παρέχονται δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το 40% του δανείου, δηλαδή στο ποσοστό που συμμετάσχει το ΕΤΕΑΝ, είναι άτοκο. Αντίστοιχα, το μεσοσταθμικό επιτόκιο των κεφαλαίων που συνεισφέρουν οι τράπεζες, δηλαδή για το 60% του δανείου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων τους.

Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι το υψηλό ποσοστό εγκρίσεων των δανείων, καθώς από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι από τις 1.157 αιτήσεις δανειοδότησης έχουν εγκριθεί οι 1.119, προϋπολογισμού 208 εκατ. ευρώ. Από τα 1.119 επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί, για τα 880 έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις και για 675 εξ αυτών έχει ολοκληρωθεί η εκταμίευσή τους.

Δύο υποπρογράμματα

Τα δάνεια που παρέχονται από την «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» έχουν τον χαρακτήρα είτε κεφαλαίου κίνησης, είτε επενδυτικού σκοπού. Γι’ αυτό, άλλωστε, και το χρηματοδοτικό εργαλείο είναι δομημένο σε δύο υποπρογράμματα. Τα δάνεια μπορούν να κυμαίνονται, ανάλογα με την επιλογή του υποπρογράμματος, από 10.000 έως 500.000 ευρώ και από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ.

Το υποπρόγραμμα 1 παρέχει δάνεια για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ και η διάρκεια του δανείου καθορίζεται στα 5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από έξι έως 24 μήνες.

Το υποπρόγραμμα 2 παρέχει δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή επέκτασης όπως τεκμηριώνεται από το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης). Το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους. Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω όρια ορίζονται ανά επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, το εύρος δανείων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ορίζεται μεταξύ 10.000 έως 500.000 ευρώ και η διάρκειά τους από 24 έως 60 μήνες με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως έξι μήνες.

Επιλεξιμότητα δαπανών

Υποπρόγραμμα 1: Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, δηλαδή η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα, ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από τα χορηγούμενα δάνεια είναι αυτές που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά τη χρηματοδότηση ανεξάρτητου επενδυτικού σχεδίου.

Υποπρόγραμμα 2: Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό / συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση αυτής. Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθέματα, γενικά έξοδα κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα μεριμνά ώστε το προϊόν του δανείου να άγεται για την εκπλήρωση του σκοπού της χρηματοδότησης και να τηρείται στον δανειακό φάκελο το σχετικό δικαιολογητικό.

Ως μη επιλέξιμες ορίζονται οι εξής δαπάνες:

* Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι ως μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή.
*Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με τις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και τις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό Ε.Κ. 1407/2013 (de minimis).
*Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και τις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό Ε.Κ. 1407/2013 (de minimis).
*Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό, ο ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση προς φορολογική αρχή ή ασφαλιστικό φορέα.

Όροι συμμετοχής

Το επιτόκιο της συμμετοχής του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού καθορίζεται με βάση το επιτόκιο της αγοράς (δηλαδή σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός). Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των κεφαλαίων που συνεισφέρει ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός στα δάνεια της δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων του, ενώ το 40% του επιτοκίου είναι επιδοτούμενο, λόγω της συμμετοχής του ΕΤΕΑΝ.

Η συχνότητα αποπληρωμής και το ύψος της δόσης κεφαλαίου καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού και της επιχείρησης, ενώ είναι αποδεκτές τακτές ή μη δόσεις, ισόποσες ή ανισόποσες, δηλαδή επιτρέπεται και το «balloon payment», υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απομένει για το τελευταίο χρονικό διάστημα (δηλαδή το 25% της συνολικής διάρκειας του δανείου) κεφάλαιο μεγαλύτερο του 70% του εκταμιευθέντος δανείου.

Εξασφάλιση απαιτήσεων

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση. Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του επιχειρηματία.

Καταβολή επιτοκίου από τις τράπεζες

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος έχει προβλεφθεί ότι οι τράπεζες θα πρέπει να καταβάλλουν επιτόκιο προς το ΕΤΕΑΝ. Ειδικότερα, ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα καταβάλλει επιτόκιο ίσο με 1,5% για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

*Επί των κεφαλαίων που έχουν καταβληθεί προς τον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ως συμμετοχή δανείων τελικών αποδεκτών (Λογαριασμός Κεφαλαίων Ταμείου).
*Επί των αποπληρωμών / επιστροφών που έχουν γίνει στον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό.
Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα καταβάλλει επιπρόσθετο επιτόκιο ίσο με 2,5%, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
*Κεφάλαια που έχουν καταβληθεί προς τον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ως συμμετοχή δανείων τελικών αποδεκτών και παραμένουν ανενεργά, δηλαδή δεν έχουν χορηγηθεί σε επιλέξιμες επιχειρήσεις (στην περίπτωση της χρηματοδότησης που παρέχεται, εκ των προτέρων, στον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό).
*Αποπληρωμές / επιστροφές δανείων που έχουν γίνει στον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, αλλά δεν έχουν μεταφερθεί στο ΕΤΕΑΝ.

Από τις 1.157 αιτήσεις δανειοδότησης έχουν εγκριθεί οι 1.119, προϋπολογισμού 208 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν εκταμιευθεί τα 96 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση 675 επενδυτικών σχεδίων.

Οι τράπεζες

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες θα πρέπει να απευθύνονται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι οι εξής: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Αlpha Βank, Eurobank, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας.   

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα