Επιβολή τέλους σε ρυμουλκά, αλιευτικά και ημερόπλοια

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει και πλαίσιο ναυλώσεων
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 23:22
UPD:23:22
marinetraffic.com/Marinello Drazen

Από την έντυπη έκδοση

Σημαντικές αλλαγές στη φορολογία ορισμένων ειδικών κατηγοριών πλοίων και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ναύλωσης πλοίων επιφέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. 

Ειδικότερα, επιβάλλεται ετήσιο τέλος υπέρ του Δημοσίου σε όλα τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια (από 100-5.767 ευρώ), καθώς και στα ρυμουλκά (από 6.000-15.000 ευρώ) των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους. 

Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται τα αμιγώς ναυαγοσωστικά πλοία, που εκτελούν αποκλειστικά εργασίες διάσωσης και θαλάσσιας αρωγής.

Με την καταβολή του τέλους εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, εκτός από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα από την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών. 

Τρόπος υπολογισμού

Επίσης με άλλη διάταξη επανακαθορίζεται, σε μεγαλύτερο ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975. Ορίζεται ελάχιστο ποσό φόρου 200 ευρώ σε περίπτωση που ο υπολογιζόμενος φόρος πλοίου με βάση την κλίμακα του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου είναι μικρότερος από το ποσό αυτό, με εξαίρεση τα αλιευτικά πλοία και τα ρυμουλκά.
Επανακαθορίζεται ο τρόπος βεβαίωσης και καταβολής του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας. Επιπλέον προστίθεται και η κατηγορία των τουριστικών ημερόπλοιων με ελληνική σημαία μεταξύ αυτών που ο φόρος που επιβάλλεται ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 27/1975. 

Τα ανωτέρω ημερόπλοια εξαιρούνται και από τις απαλλαγές και μειώσεις από τον φόρο που ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του ν. 27/1975.

Τα «γυμνά» πλοία

Με άλλο άρθρο του σχεδίου νόμου παρέχεται η δυνατότητα και στις ναυλώτριες «γυμνών» πλοίων ή στις μισθώτριες εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, με αντιπροσώπευση, κατόπιν σχετικής αίτησης στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τη χορήγηση άδειας, υπαγόμενες εφεξής στο καθεστώς του ν. 791/1978 (άρθρο 59).

Η ξένη σημαία

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τη φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία. Αναλυτικότερα, μεταξύ των εταιρειών τις οποίες βαρύνει ο οριζόμενος φόρος προστίθενται και οι ναυλώτριες εταιρείες «γυμνού» πλοίου ή οι μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση ή οι εταιρείες στις οποίες ανήκει η κυριότητα του πλοίου για τα πλοία υπό ξένη σημαία. 

Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες είναι υπόχρεες για την καταβολή του ανωτέρω φόρου αλληλέγγυα με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες ή τις ναυλώτριες εταιρείες γυμνού πλοίου ή τις μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, που τους έχουν αναθέσει τη διαχείριση των πλοίων αυτών ανάλογα με την περίπτωση.

Ο επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση της εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου, της ναυλώτριας εταιρείας «γυμνού» πλοίου ή της μισθώτριας εταιρείας πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση, ή της εταιρείας στην οποία ανήκει κατά κυριότητα το πλοίο υπό ξένη σημαία, το οποίο τελεί υπό την εκμετάλλευση ή διαχείριση ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας, εγκατεστημένης στην Ελλάδα, έναντι οποιουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης στο εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό από την εκμετάλλευση του πλοίου.

Μέτοχοι

Η ίδια απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση ισχύει και για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων. 

Περαιτέρω, απαλλάσσεται από κάθε φόρο η μεταβίβαση από οποιαδήποτε αιτία μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρτοφυλακίου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τις μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών «γυμνού» πλοίου, ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, ή εταιρειών στις οποίες ανήκει κατά κυριότητα το πλοίο. 

Ακόμη, επεκτείνονται και στις ναυλώτριες εταιρείες «γυμνών» πλοίων, τις μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και στους τελικούς μετόχους και εταίρους αυτών μέχρι φυσικού προσώπου τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υπαγόμενων σε φόρο χωρητικότητας πλοιοκτητριών εταιρειών, καθώς και τελικών μετόχων ή εταίρων αυτών μέχρι φυσικού προσώπου, που απορρέουν από την εκμετάλλευση των πλοίων και τη φορολογική μεταχείριση αυτών.

Ο υπολογισμός του φόρου πλοίων και των κατά περίπτωση μειώσεων αυτού που βαρύνει τα υπαγόμενα σε φόρο χωρητικότητας πρόσωπα γίνεται με τα ίδια κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τους συντελεστές και τα κλιμάκια που προβλέπονται για τις υπαγόμενες σε φόρο χωρητικότητας πλοιοκτήτριες εταιρείες από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου και τις εκδιδόμενες, δυνάμει του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953, εγκριτικές πράξεις νηολόγησης, ανάλογα με τη σημαία του πλοίου και την κατηγορία αυτού κατά περίπτωση.

Απαλλάσσονται

Τέλος, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, το εισόδημα που αποκτάται από εταίρους ή μετόχους Εταιρειών Χαρτοφυλακίου, οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία, καθώς και το εισόδημα από μετοχές ναυλωτριών εταιρειών «γυμνού» πλοίου ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, εφόσον οι πλοιοκτήτριες εταιρείες είναι συμβεβλημένες με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ή η εκμετάλλευση ή διαχείριση των σχετικών πλοίων γίνεται από ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του ν. 27/1975, όπως ισχύει.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα