Αλλαγές σε δημόσιες συμβάσεις και μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων φέρνει τροπολογία του ΥΠΟΙΚ

Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 13:18
UPD:13:23
Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Τροπολογία, που φέρνει αλλαγές στο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και καθιερώνει νέα διαδικασία στην κάλυψη των ορισμένων δαπανών μισθοδοσίας στο Δημόσιο, κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο φορολογικό νομοσχέδιο. Επιπλέον προβλέπεται η επανασύσταση της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

Με αυτήν ορίζονται ως μη δημόσιες συμβάσεις και κατά συνέπεια εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, οι συμβάσεις προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων, οι οποίες πραγματοποιούνται από φορείς του δημόσιου τομέα, για την προπαρασκευή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υλοποίηση δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς. Μεταξύ των εξαιρέσεων είναι η μη καταβολή τελών χαρτοσήμου και φόρου δωρεών, προκειμένου ουσιαστικά να στηριχθούν έργα- δωρέες προς το Δημόσιο.

Παράλληλα καθιερώνεται νέα διαδικασία όσον αφορά στην κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του αποσπώμενου ή μετατασσόμενου προσωπικού στο πλαίσιο ή κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καθώς και της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από το διορισμό των μονίμων και την πρόσληψη των υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου , των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό. Όπως ορίζεται κατά την έναρξη του οικονομικού έτους για τις περιπτώσεις αποσπάσεων ή μετατάξεων προσωπικού μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο υπουργός Οικονομικών θα παρέχει βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό και στη συνέχεια οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες θα βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων.

Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, εφόσον αυτό απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης ειδικού Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδου (ΑΛΕ) του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα "Γενικές Κρατικές Δαπάνες" του Υπουργείου Οικονομικών και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας ή επιχορήγησης των φορέων υποδοχής με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η τροπολογία περιλαμβάνει και μία σειρά από άλλα θέματα, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομιών, όπως είναι η ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών. Ορίζεται ότι ως πρωτότυπα δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και εξόφληση / τακτοποίηση των δαπανών του Δημοσίου, νοούνται τα περιλαμβανόμενα στον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ηλεκτρονικό φάκελο.

Επιπλέον με αυτή έχουμε επανασύσταση υπό την οριζόμενη σύνθεση της Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, η οποία είχε καταργηθεί με την παρ.2 του άρθρου 54 του ν.4557/2018.

Τροποποιείται και συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθρου 4Α της με αριθμό οικ.02/11-6-2013 κ.υ.α., σχετικά με την ειδική διαχείριση του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ, που καταργήθηκε με το ν. 4324/2013 στα εξής κατά βάση σημεία:
Παρατείνεται αναδρομικά από τη λήξη του (29-4-2019) και μέχρι 31- 12-2020 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης το έργο του ειδικού διαχειριστή του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της.  

Δύναται να παρατείνονται για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου (συνεργάτες του ειδικού διαχειριστή).

Καταργείται η συσταθείσα με την παρ. 10 του ν.4173/2013 Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. 

naftemporiki.gr 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα