ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/12/2019

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019 13:04
UPD:13:18

Συνήλθε σήμερα, 18/12/2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην οποία παρέστησαν 171 Μέτοχοι κομιστές 87.108.093 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,46 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου  και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 80.703.649 υπέρ (92,65 % επί των παρισταμένων) και  6.404.444 κατά (7,35 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας μονοετούς διάρκειας, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 19.366.219,12 με κεφαλαιοποίηση μέρους  του ειδικού αποθεματικού  από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από  0,30 €  σε  0,47 €  και  ταυτόχρονη  μείωση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  κατά  το  ποσό  των € 19.366.219,12 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,47 € σε 0,30€ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, ήτοι 0,17 € ανά μετοχή, στους Μετόχους και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως  άνω απόφασης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΤΕΝΕΡΓ

Σχολιασμένα