Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019 12:00
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

 

Έκπτωση δαπανών ενοικίων

Μετά τις αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από 1.1.2020 και εξής, οι δαπάνες ενοικίων, ανεξαρτήτως ποσού δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Φορολογική μεταχείριση διαγραφής χρέους

Η ωφέλεια νομικού πρόσωπου, νομικής οντότητας, καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 (Α' 176) στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Για διαγραφές χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, τα ανωτέρω εφαρμόζονται αποκλειστικά για οφειλές, που την 31η Δεκεμβρίου 2018 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθμισμένες ή που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017, και για συμφωνίες εξωδικαστικού συμβιβασμού που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή συνάπτονται βάσει του ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών).

Αμοιβές μελών ΔΣ από τα κέρδη ΑΕ

Αμοιβές που δίνονται στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη της Α.Ε., αποτελούν οιονεί μερίσματα και φορολογούνται με συντελεστή παρακράτησης φόρου μερισμάτων (5% μετά τη ψήφιση του Ν.4646/2019) με εξάντληση της φορολογική υποχρέωσης για τα φυσικά πρόσωπα – μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.

Επισημαίνουμε ότι προκειμένου να χορηγηθούν αμοιβές στα μέλη του ΔΣ συνιστάμενες σε ποσοστό επί των κερδών θα πρέπει να υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο Καταστατικό της εταιρείας.

Περιορισμοί δυνατότητας έκπτωσης ζημιών αλλοδαπής εγκατάστασης

Οι ζημίες που προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα ούτε κατά τον χρόνο που προέκυψαν ούτε και να μεταφερθούν προς συμψηφισμό με κέρδη φορολογητέα στην Ελλάδα κατά τα επόμενα έτη, ενώ αντίθετα τα κέρδη που προκύπτουν από αντίστοιχες μόνιμες εγκαταστάσεις φορολογούνται. Δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών από αλλοδαπή μόνιμη εγκατάσταση παρέχεται μόνο όταν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της μόνιμης εγκατάστασης στην αλλοδαπή υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο περιορισμός έκπτωσης των ζημιών που προκύπτουν σε άλλο κράτος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. συνιστά περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης, βάσει του άρθρου 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. και κατά συνέπεια θα πρέπει να αρθεί και εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε..

Δημοφιλή Ερωτήματα

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1060/19.3.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του Ν. 4172/2013», ορίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος υφίσταται και στην περίπτωση που οι νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. Σωματεία), δεν αποκτούν εισόδημα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα