Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 13:30
UPD:23:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

 

Η εταιρία με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών» (εφεξής η «Εταιρία»), κατά άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί την καταρχήν επίτευξη συμφωνίας με τις τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (εφεξής οι «Τράπεζες»), σχετικά με την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τις Τράπεζες, ποσού ευρώ 8.264.000 και την παροχή επιπλέον χρηματοδότησης ύψους έως ευρώ 700.000 για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών της σκοπών. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο θα εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της Εταιρίας και θυγατρικής αυτής, καθώς και με την παροχή εγγύησης από θυγατρική της εταιρία και για την έκδοση του οποίου πρόκειται να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στο προσεχές διάστημα.

 

 

Ασπρόπυργος, 14 Ιανουαρίου 2020

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΑΙΡ

Σχολιασμένα