ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 08:23
UPD:08:38

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 9/2/2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 28/2/2018 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 14/1/2020 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 923 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης  7,85 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  7.245,55 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΤΕΝΕΡΓ

Σχολιασμένα