Φοροεκτιμήσεις

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 08:30
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών.

Για τις εταιρείες που πραγματοποίησαν μέσα στο φορολογικό έτος 2019 δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησαν.

Έλεγχος νομικού προσώπου από το ΚΕΦΟΜΕΠ

Το ΚΕΦΟΜΕΠ μπορεί να διενεργήσει διασταυρωτικό ή τακτικό έλεγχο σε εταιρεία αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο αιτιολογημένη επέκταση του ελέγχου (ΔΕΔ Αθήνας 348/2019).

Εάν δεν γίνει έλεγχος στα βιβλία της εταιρείας δεν μπορεί να καταλογιστεί φόρος ή τέλη χαρτοσήμου για ποσά καταθέσεων στον λογαριασμό του φυσικού προσώπου, που προέρχονται από εταιρεία στην οποία συμμετέχει το ελεγχόμενο φυσικό πρόσωπο, χωρίς τον έλεγχο στα βιβλία. Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 348/2019 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας και έχει κριθεί και από την νομολογία των δικαστηρίων, βασική προϋπόθεση και αρχή της φορολογίας χαρτοσήμου είναι η ύπαρξη εγγραφής στα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων.

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Αρχή των αναλογιών

Με τη μέθοδο της αρχής των αναλογιών προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση ποσοστά και δείκτες (και ιδίως με βάση το πραγματικό περιθώριο μικτού κέρδους) που θεωρούνται αξιόπιστα, βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής και προέρχονται είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από τρίτες πηγές. Για την εφαρμογή της τεχνικής της αρχής των αναλογιών, μετά την ανάλυση των πωλήσεων και/ή του κόστους των πωλήσεων, προσδιορίζεται μια αξιόπιστη αναλογία (σχέση) η οποία εφαρμόζεται σε μία, γνωστή εκ των προτέρων, βάση (ενδεικτικά στο κόστος πωληθέντων) και έτσι προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογουμένου. Η ορθότητα του αποτελέσματος της τεχνικής αυτής βασίζεται στην αξιοπιστία των αναλογιών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

Δημοφιλή ερωτήματα

Η έκδοση ομολογιακού δανείου δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου (βλ. άρθρο 11 παρ. 4 δ’ Α.Ν. 148/1967).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα