ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 10:30
UPD:23:59

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  1. Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 21.07.2020 στα γραφεία της στην Κηφισιά Αττικής (επί της οδού Μενεξέδων αρ. 10), η  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 8 μέτοχοι της εταιρίας (3 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 5 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 4.224.867 επί συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 72,0069 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα ήτοι με ψήφους 4.224.867 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.224.867 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 72,0069 %  επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

Β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους 4.224.867 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.224.867 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 72,0069%  επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2019  καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.

Γ. Η Γενική Συνέλευση μετά την εισήγηση του Προέδρου εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 4.224.867 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.224.867 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 72,0069 %επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON με ΑΜ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2020–31/12/2020.

 

Δ. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και με πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους 4.224.867 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.224.867 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 72,0069 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και δεν προενέκρινε την καταβολή αμοιβής για την χρήση 2020.

 

Ε. Γενική Συνέλευση ομόφωνα και με πλειοψηφία ενέκρινε ομόφωνα   (ήτοι με ψήφους 4.224.867 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.224.867 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 72,0069 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου, συγγενών ή συνδεδεμένων ή και τρίτων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

ΣΤ. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, εξέλεξε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.224.867 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.224.867 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 72,0069 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τετραμελούς συνθέσεως, το οποίο θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 

1. Δημοσθένης Βατικιώτης του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Αν. Πετραλώνων Αττικής, οδός Τρώων 108, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 710959 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ Πετραλώνων,

2. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 37, κάτοχο της υπ' αριθμ. Ξ.256469/1989 ταυτότητας του ΙΔ' Τμήματος Ασφαλείας Πειραιώς,

3. Ιωάννης Βενέτης του Ζώη, σύμβουλος επενδύσεων, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Πανόρμου αρ. 30-32, κάτοχος της υπ΄αρ. Μ.114601/2001 ταυτότητας του Κ.Ε. Αθηνών,

4. Ευάγγελος Αδαμόπουλο του Αριστείδη, συνταξ. Οικονομολόγο-Απόφοιτο Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικο Καρέα Αττικής, οδός Ελλήνων Πατριώτών 23Α, κάτοχο της υπ' αρ. ΑΕ 551115 ταυτότητας του Τ.Α ΒΥΡΩΝΑ, με ΑΦΜ  035574124. Δ.Ο.Υ. Βύρωνα.

 

Μεταξύ δε των ανωτέρω μελών η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ενημέρωσης του Προέδρου της και αφού εξέτασε τη συνδρομή των κριτηρίων για την απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, διορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Ιωάννη Βενέτη του Ζώη και Ευάγγελο Αδαμόπουλο του Αριστείδη οι οποίοι θα ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπει για την ιδιότητά τους ο νόμος.

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  θα διοικήσει την εταιρία για μία τριετία, της θητείας του παρατεινομένης αυτόματα μέχρι την σύγκληση της αμέσως επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού και το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

 

Ζ. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι επειδή δεν κρίνεται αναγκαίο η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44  παρ. 1 του ν.4449/2017 να αποτελείται από τρίτους, που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η εκλογή τους υπόκειται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση δεν έχει αρμοδιότητα επί του συγκεκριμένου θέματος.

 

Η. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.224.867 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.224.867 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 72,0069 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ότι επιθυμεί τη συνέχιση της Εταιρείας και όχι τη λύση της λόγω της συνδρομής του άρθρου 119 παρ.4 του ν. 4548/18 και ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξεύρεση καταλλήλου χρηματοοικονομικού συμβούλου για να αναλάβει την διαπραγμάτευση με τις πιστώτριες τράπεζες προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις οφειλών σε αυτές και να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια.

 


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα