INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2020

Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2020 18:41
UPD:23:58

Όμιλος INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

 

Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας και επικέντρωση στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού   

 

  • Σημαντική αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά +27% στα επίπεδα του € 3,5 εκατ. εξαιρουμένου του εφάπαξ έργου της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας για τις εκλογές της Νιγηρίας στο περσινό εξάμηνο
  • Διατήρηση ύψους πωλήσεων στα € 34 εκατ. στο Α' εξάμηνο εξαιρουμένου του εφάπαξ έργου των ψηφοδελτίων της Νιγηρίας

 

Κορωπί, 06/08/2020 – Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δημοσιοποιεί τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

 

Ο Όμιλος INFORM διατήρησε το επίπεδο πωλήσεων στα € 34 εκατ. εξαιρουμένου του εφάπαξ έργου της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία ποσού € 4,7 εκατ. από το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Η λειτουργική κερδοφορία περιορίστηκε μόλις κατά € 0,4 εκατ. και ανήλθε στα € 3,5 εκατ. έναντι € 3,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, λόγω α) της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελλάδα και Ρουμανία και β) των νέων υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων που παρέχονται στους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας από τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία την προηγούμενη χρονιά και είχαν συνεισφορά € 0,5 εκατ. στην κερδοφορία του Ομίλου. Αυτές οι υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων, ηλεκτρονικής και φυσικής αρχειοθέτησης και πιστοποιημένης ασφαλούς καταστροφής εγγράφων, καθώς και η ανάπτυξη των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού συνεισέφεραν σημαντικά στη λειτουργική κερδοφορία αντισταθμίζοντας πλήρως την απώλεια της κερδοφορίας από το εφάπαξ έργο των ψηφοδελτίων στη Νιγηρία του Α' εξαμήνου του 2019.

 

Εκτός των ανωτέρω, ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης σε κλάδους που πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση, και έτσι στη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών της τάξης του -15% στο Α' εξάμηνο του 2020, η οποία προέρχεται κυρίως από κατηγορίες προϊόντων που απευθύνονται σε οργανισμούς στους οποίους απαγορεύθηκε η λειτουργία από την κυβέρνηση κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19, με συνέπεια να περιοριστεί σημαντικά η κατανάλωση και συνεπακόλουθα να καθυστερήσει η έναρξη συμβάσεων από τους πελάτες μας. 

 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, όλα τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM παρουσιάζονται, ως ακολούθως :

 

-Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 3,5 εκατ. έναντι € 3,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, μειωμένα κατά € 0,4 εκατ. ή - 10% καθώς το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο εμπεριείχε εφάπαξ κερδοφορία από το έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία, ύψους € 1,1 εκατ. Εξαιρουμένου του εν λόγω εφάπαξ έργου, σημειώθηκε αύξηση του EBITDA κατά +27% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019,

 

-Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 1,4 εκατ. έναντι € 2,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, μειωμένα κατά € 0,8 εκατ., επιβαρυμένα περαιτέρω λόγω των  υψηλότερων αποσβέσεων κατά € 0,4 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 από τις επενδύσεις στη Ρουμανία, και την επίπτωση του έργου της Νιγηρίας,

 

-Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, ανήλθαν σε € 0,6 εκατ. έναντι € 1,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, μειωμένα κατά € 0,9 εκατ.,

 

-Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε € 0,4 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

 

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν στο Α΄ εξάμηνο του 2020, ανήλθαν σε € 0,7 εκατ. στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Ο καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 20,6 εκατ. κατά το Α΄ εξάμηνο του 2020, έναντι € 19,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, αυξημένος κατά € 1,1 εκατ., κυρίως λόγω των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία την προηγούμενη χρονιά.

 

Ο Όμιλος και στο Β΄ εξάμηνο του 2020, συνεχίζει να εστιάζει στο στόχο ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να εμπλουτίσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες Digital Onboarding, RPA (Robotic Process Automation), Chatbots, eSignature και HR Payroll αποτελούν απόδειξη της στρατηγικής τοποθέτησης του Ομίλου και έρχονται να συμπληρώσουν  ψηφιακές υπηρεσίες που είχαν ήδη υλοποιηθεί προηγούμενα, όπως η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management) ή οι υπηρεσίες Enterprise Document Management και Scanning & Archiving.

 

Σχετικά με την INFORM

H INFORM (LYK.ATH) ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, καινοτομώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή λύσεων υψηλής εξειδίκευσης. Απασχολεί 520 εργαζομένους με τρεις μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία, ενώ κατέχει ηγετική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

 

Είναι μέλος της AUSTRIACARD  HOLDINGS, Αυστριακού ομίλου υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής σε θέματα Hardware Embedded Security, που απασχολεί 1.300 άτομα και έχει διεθνή παρουσία με τρία Divisions, AUSTRIACARD, INFORM και NAUTILUS, στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security), της Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management) και του IoT αντιστοίχως, με συνολικό κύκλο εργασιών € 135 εκατ. το 2019. O Όμιλος AUSTRIACARD  HOLDINGS έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρησιακό αποτύπωμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, με έξι παραγωγικές εγκαταστάσεις και οκτώ κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και δύο επιπλέον κέντρα προσωποποίησης στην Νότια Αμερική και στις Η.Π.Α. (στο στάδιο της κατασκευής), που του επιτρέπουν να εξυπηρετεί τους πελάτες του, όπου και να βρίσκονται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.informlykos.com

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2020

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΛΥΚ

Σχολιασμένα