Διαγωνισμός για την αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων

Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2020 22:20
UPD:22:20
Eurokinissi

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και τη μεταφορά του στο Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος (GCloud) προκηρύσσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το ΕΣΗΔΗΣ αποτελεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) που χρησιμοποιούν όλοι οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου για διαδικασίες προγραμματισμού, δημοσιότητας, ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών. Το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ περιλαμβάνει επί της ουσίας τα εξής υποσυστήματα:

*    «ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες», που αφορά σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες

*    Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr <http://www.promitheus.gov.gr>), που αφορά στην ενημέρωση και υποστήριξη χρηστών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

*    ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), που αφορά στη διαφάνεια και δημοσιότητα των δημοσίων συμβάσεων

*    Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence - BI), που αφορά στη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων των δημοσίων συμβάσεων.

Η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ

Η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ είναι ιδιαίτερα σημαντική: 
*    Το 2019 διενεργήθηκαν 7.560 διαγωνιστικές διαδικασίες συνολικής αξίας 3,917 δις ευρώ, ενώ κατατέθηκαν 22.126 προσφορές από 5.436 οικονομικούς φορείς.

*    Κατά το πρώτο 8μηνο του 2020, διενεργήθηκαν 4.360 διαγωνιστικές διαδικασίες, συνολικής αξίας 2,613 δις ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν 9.979 προσφορές από 3.221 οικονομικούς φορείς.

Μετεγακτάσταση στο Cloud

Ο διαγωνισμός είναι προϋπολογισμού 800.000 ευρώ κι έχει ως αντικείμενο την μετεγκατάσταση του ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) της ΓΓΠΣΔΔ εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, την αναβάθμιση των υποδομών λογισμικού καθώς και την διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και της συντήρησης του για δυο έτη. Η αναβάθμιση και μεταφορά του αναμένεται να επιφέρουν άμεσα οφέλη, καθώς και καλύτερες και ταχύτερες υπηρεσίες προς τους συμμετέχοντες σε δημόσιους διαγωνισμούς, δηλαδή τις επιχειρήσεις και τις Αναθέτουσες Αρχές. 

Η μεταφορά του ΕΣΗΔΗΣ στο κυβερνητικό νέφος (GCloud) εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο αξιόπιστες και ασφαλείς υποδομές και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, υιοθετώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Η στρατηγική αυτή θεσπίστηκε από την κυβέρνηση με τον ν. 4623/19 και προβλέπει τη μετεγκατάσταση των κεντρικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων στο GCloud της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέχρι το 2022.

naftemporikigrΠροτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα