ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ενημέρωση αναφορικά με τη μερική από-επένδυση της θυγατρικής IREON INVESTMENTS LTD από την ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 10:43
UPD:10:58

Σε συνέχεια των από 17/11/2020 και 30/11/2020 ανακοινώσεων, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής “η Εταιρεία”) ενημερώνει ότι η θυγατρική IREON INVESTMENTS LTD μεταβίβασε 178.715 μετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. στην τιμή των Ευρώ 18,35 ανά μετοχή σε συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη. Ο αριθμός των παραπάνω 178.715 μετοχών αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,75% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

Επιπρόσθετα, η IREON INVESTMENTS LTD μεταβίβασε 441.965 μετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. στην ίδια τιμή των Ευρώ 18,35 ανά μετοχή σε τρίτα πρόσωπα. Ο αριθμός των παραπάνω 441.965 μετοχών αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,75% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

Κατόπιν τούτου η συμμετοχή της IREON INVESTMENTS LTD στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. διαμορφώνεται πλέον σε 29,42%. 

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της μεταβίβασης περαιτέρω ποσοστού 3% (112.873 μετοχές στην τιμή των Ευρώ 18,35 ανά μετοχή), η οποία εφόσον ολοκληρωθεί θα διαμορφώσει το ποσοστό συμμετοχής της  IREON INVESTMENTS LTD στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. σε 26,42%. 

Μαρούσι, 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΟΗ

Σχολιασμένα