ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ενημέρωση αναφορικά με την ειδική άδεια του Δ.Σ. σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018

Τρίτη, 05 Ιανουαρίου 2021 12:59
UPD:13:18

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 2020, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη λήψη απόφασης επί της παροχής ειδικής αδείας προκειμένου η θυγατρική της εταιρεία IREON INVESTMENTS LTD (Πωλήτρια) να προβεί στην πώληση μέχρι 75.250 μετοχών που η τελευταία κατέχει στην «Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε.» παρήλθε άπρακτη στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 

Η χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πραγματοποίηση των συναλλαγών ισχύει για έξι (6) μήνες και η IREON INVESTMENTS LTD δύναται εντός του διαστήματος αυτού να προβεί στην πώληση μέχρι και 75.250 μετοχών της «Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε.» έναντι τιμήματος Ευρώ 18,35 ανά μετοχή. Αγοραστές των 75.250 μετοχών της «Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε.» θα είναι συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως και 101 Ν.4548/2018. Οι παραπάνω 75.250 μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 2% του μετοχικού κεφαλαίου της «Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε.»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. καθόρισε την τιμή πώλησης στο ύψος των Ευρώ 18,35 ανά μετοχή της «Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε.»., έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση επί του εύλογου και δίκαιου τιμήματος των μετοχών της «Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε.» (fairness opinion) με ημερομηνία 30.10.2020 (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: Νέα / 2020), η οποία πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton. Η προαναφερθείσα τιμή των 18,35 ευρώ ανά μετοχή κρίνεται στην έκθεση της Grant Thornton ως εύλογη και δίκαιη για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας της Εταιρείας.

 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την εξέλιξη των ανωτέρω περιγραφόμενων συναλλαγών.

 

Η παρούσα ανακοίνωση  δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του  άρθρου 101 του Ν.4548/2018.

 

Μαρούσι, 5 Ιανουαρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΟΗ

Σχολιασμένα