ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ενημέρωση αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής της IREON INVESTMENTS LTD στην ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. σε συνέχεια εταιρικής

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 11:58
UPD:12:18

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ 80.139.546 με την έκδοση 3.762.420 νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της 25ης Νοεμβρίου 2020. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συμμετοχή της θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία IREON INVESTMENTS LTD. Κατόπιν των παραπάνω, η συμμετοχή της IREON INVESTMENTS LTD στην ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. διαμορφώνεται σε ποσοστό χαμηλότερο του 15%.

 

Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΟΗ

Σχολιασμένα