Τα «μυστικά» για την επιδότηση ζημιών

«Κλειδί» για τις επιχειρήσεις η ορθή πρόβλεψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του 2021
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 10:25
REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS

Από την έντυπη έκδοση

Του Θάνου Τσίρου
ttsiros@naftemporiki.gr

Ορθή πρόβλεψη των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που θα τους βεβαιωθούν μέσα στον Ιούλιο και μέχρι το τέλος του χρόνου καλούνται να κάνουν οι επιχειρήσεις που δικαιούνται στήριξης μέσω του προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών. Και αυτό, προκειμένου να εκμεταλλευτούν στον μέγιστο βαθμό τη στήριξη που παρέχεται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, η οποία θα φτάσει στις 14.000 ευρώ κατά μέσο όρο για τις περίπου 31.000 επιχειρήσεις που δικαιούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Η υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της επιδότησης -δημοσιεύτηκε χθες στο ΦΕΚ και απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να κάνουν τις τελικές αιτήσεις μέχρι τις 4 Αυγούστου- προβλέπει ότι οι επιδοτήσεις του προγράμματος συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ θα συμψηφιστούν αποκλειστικά με φόρους και εισφορές που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου της φετινής χρονιάς.

Αν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που θα βεβαιωθούν είναι λιγότερες από το ποσό της ενίσχυσης, το υπόλοιπο θα διαγραφεί. Πάντως, δίνεται δυνατότητα συμψηφισμού με το σύνολο των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που θα βεβαιωθούν στο β' εξάμηνο, μεταξύ των οποίων ο φόρος εισοδήματος, ο ΦΠΑ, αλλά και ο ΕΝΦΙΑ, πέραν φυσικά των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Δυνατότητα συμψηφισμού με φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν από το β' εξάμηνο της φετινής χρονιάς δεν θα υπάρχει.

Το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ τους, οι επαγγελματίες θα το διαπιστώσουν με επίσκεψη στην πλατφόρμα mybusiness support μέσω της οποίας θα γίνουν και οι σχετικές αιτήσεις. Ουσιαστικά, το ποσό θα προκύπτει με βάση τον μαθηματικό τύπο που έχει ενσωματωθεί στην υπουργική απόφαση. Στην πράξη, η επιδότηση είναι το 20% της διαφοράς «πάγιες δαπάνες 9 μηνών του 2020 μείον ενισχύσεις που δόθηκαν μέσα στην περσινή χρονιά από τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1, 2, 3 και 4 αλλά και τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού του 2020».

Η απόφαση προβλέπει και ανώτατο πλαφόν το οποίο διαμορφώνεται στο 70% της ζημιάς προ φόρων της περσινής χρονιάς ή στο 90% σε περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επειδή πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα, η ενίσχυση υπόκειται στα ανώτατα όρια επιδότησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία όμως έχουν αυξηθεί σημαντικά εν μέσω πανδημίας, με αποτέλεσμα να μη συνιστούν πρόβλημα για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει το πράσινο φως για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσα από τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων κατά την πρώτη φάση.

Για την έκδοση των πιστωτικών που θα συμψηφιστούν με φόρους ή εισφορές θα ακολουθηθεί η ακόλουθη διαδικασία:

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του ΟΠΣ TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Η πλατφόρμα έχει ήδη ενεργοποιηθεί από χθες.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 4η Αυγούστου 2021.

3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του τμήματος 3.1 ή 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας, εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία:

α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021,

β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

5. Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά το πέρας της ημέρας υποβολής της αίτησης.

6. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του ΟΠΣ TAXISnet της ΑΑΔΕ.

7. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

8. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Εξαργύρωση κουπονιών

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 ή/και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο έως 31.12.2021. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την 31η.12.2021 δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί, ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας και το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή, για τους σκοπούς σώρευσης λαμβάνεται υπόψη το προσαρμοσμένο κατά τα ανωτέρω ποσό ενίσχυσης. Η ενίσχυση χορηγείται κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2. Το ύψος της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, παρέχεται στον δικαιούχο, σύμφωνα με τη δήλωσή του της παρ. 1, για την έκπτωση από φορολογικές οφειλές ή και αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

3. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από φορολογικές οφειλές εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις του έτους 2021, που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, με την ακόλουθη σειρά:

α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων,

β) από ΕΝΦΙΑ,

γ) από ΦΠΑ,

δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

4. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (ΔΑΦΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), μετά την επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας και εφόσον πληρούνται, εκδίδει και αποστέλλει στη ΔΟΥ στην οποία έχουν βεβαιωθεί οφειλές του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις οποίες χορηγείται η έκπτωση, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) συνδεδεμένα με την κατά περίπτωση εκπιπτόμενη βεβαιωμένη αρρύθμιστη οφειλή.

5. Απαιτήσεις του δικαιούχου της ενίσχυσης σε βάρος του Δημοσίου από οποιαδήποτε αιτία συμψηφίζονται με τις φορολογικές οφειλές για τις οποίες παρέχεται η ενίσχυση μόνο μετά την πλήρη χρήση του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου ή την ακύρωσή του σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

6. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά πιστωτικό για ασφαλιστικές υποχρεώσεις εφαρμόζεται ως εξής:

α) Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Νοεμβρίου 2021.

β) Τα ποσά που συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των δικαιούχων επιχειρήσεων καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ για λοιπούς σκοπούς.

γ) Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει και αποστέλλει στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που συμψηφίζονται και που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιχορηγήσεις που μεταβιβάζονται στον e-ΕΦΚΑ και αφορούν την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ, καταχωρούνται ως έσοδο στους οικείους λογαριασμούς ασφαλιστικών εισφορών του φορέα. Τα υπολειπόμενα ποσά που αφορούν την κάλυψη συνεισπραττόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ τρίτων φορέων καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς υποχρεώσεων του φορέα.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα