Απλοποιούνται οι διαδικασίες έκδοσης αδειών επισκευής πλοίων σε χώρους Ναυπηγοεπισκευής

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009 14:27

Απλουστεύονται οι διαδικασίες έκδοσης αδειών επισκευής πλοίων σε χώρους Ναυπηγοεπισκευής, με δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Απασχόλησης, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ.

Αφορούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων, καθώς και για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλω.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, οι ανωτέρω ΚΥΑ σκοπό έχουν να περιορίσουν σημαντικά την υφιστάμενη γραφειοκρατία, αίροντας τις όποιες δυσκολίες προέκυπταν από αυτήν. Ειδικότερα:

· Απλουστεύεται σημαντικά η διαδικασία αδειοδότησης, αφού πλέον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 13 μειώνονται σε 6 και μπορεί να υποβάλλονται προς τη Λιμενική Αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο.

Συγκεκριμένα τα 13 δικαιολογητικά που απαιτούνταν έως σήμερα είναι:

1. Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νόμιμου εκπροσώπου

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας έναρξης των εργασιών ναυπήγησης που έχει εκδοθεί από τον ΚΕΕΠ.

3. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου Επιχειρήσεων, στην οποία βεβαιώνεται η δυνατότητα της Ειδικής Επιχείρησης να εκτελέσει το συγκεκριμένο επί μέρους έργο ναυπήγησης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας που έχει ορισθεί για το συγκεκριμένο πλοίο

5. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών

6. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων

7. Βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ότι έχει παραχωρήσει στην Εργοληπτική Επιχείρηση τον απαιτούμενο για τη ναυπήγηση του πλοίου χώρο

8. Ενυπόγραφη κατάσταση/δήλωση των εργαζομένων ότι εφοδιάστηκαν με τον απαραίτητο για την προστασία τους ατομικό εξοπλισμό.

9. Αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού που έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

10. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ότι η Εργοληπτική Επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στην κατηγορία Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου

11. Βεβαίωση του φορέα διοίκησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης αναφορικά με την παραχώρηση χώρου προς ναυπήγηση του πλοίου.

12. Την υποβολή στη Λιμενική Αρχή πιστοποιητικού GAS FREE

13. Γραπτή εκτίμηση κινδύνου.

Με τις δύο (2) νέες Κ.Υ.Α. τα ανωτέρω δικαιολογητικά μειώθηκαν σε 6:

1. Αίτηση του υπευθύνου ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης.

2. Αντίγραφο άδειας έναρξης εργασιών ναυπήγησης που έχει εκδοθεί από τον ΚΕΕΠ ή από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα.

3. Πιστοποιητικό GAS FREE

4. Γραπτή εκτίμηση κινδύνου

5. Αντίγραφο του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας» το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

6. Αντίγραφο της κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εκτελέσει τις εργασίες ναυπήγησης του πλοίου

· Ο αριθμός του εργατοτεχνικού προσωπικού δεν περιορίζεται εφόσον τα πλοία είναι προσδεμένα σε λιμάνια ή άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις.

· Μ μέσα από τις διατάξεις των δύο προαναφερόμενων ΚΥΑ, οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις θα μπορούν να εκτελούν μερικώς ή εξ ολοκλήρου εργασίες και σε χώρο άλλης Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή ΝΑ.ΖΩ.

· Τέλος για τη διευκόλυνση όλων των εμπλεκόμενων φορέων επισυνάπτονται κατάλληλα υποδείγματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Οι δύο ανωτέρω Κ.Υ.Α. έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, ως ακολούθως:

α) «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων» ΦΕΚ Β΄ 1132/11-06-2009 Απόφαση αριθμ.8312.23Β/12/09 β) «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλω» ΦΕΚ Β΄ 1001 /27-05-2009 Απόφαση αριθμ.8312.23Β/11/09.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα