ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2011 14:35
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ=============Σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ αριθμ. 5/204/2000 όπως ισχύει και 3/347/2005 Αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρεία ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα εξής: Σε συνέχεια των ανακοινώσεων απο 21/6/2011 και 29/6/2011 σχετικά με την συμμετοχή της εταιρείας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας μας INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT με διακριτικό τίτλο IGE Α.Ε ανακοινώνεται ότι και σε εκτέλεση σχετικού προσυμφώνου η εταιρεία EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ ανέλαβε το ποσό της αυξήσεως στο σύνολο του και κατέβαλε το ποσό των 440.400 ευρώ με αποτέλεσμα η μετοχική σύνθεση της εταιρείας να είναι ως εξής :ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ 50% και EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ 50%To μετοχικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας μετά την αύξηση ανέρχεται σε 120.000 ευρώ διαιρούμενο σε 120.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ εκάστη.Δεδομένου ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με την δυνατότητα διάθεσης των μετοχών σε τιμή διάθεσης με υπέρ το άρτιον αξία ποσού 6,34 € ανά μετοχή, η συνολική διαφορά της υπέρ το άρτιον αξίας ποσού 380.400 € κατατέθηκε σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού της εταιρείαςΗ ανωτέρω εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο της ψυχαγωγίας - διασκέδασης καθώς και στον χώρο των online & offline ψυχαγωγικών παιχνιδιών εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα , εστιάζοντας και στις αγορές εκτός Ελλάδος (Βαλκάνια ,Τουρκία και Μ.Ανατολή).


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα