ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011 18:55
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.»Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 12.12.2011 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 105 μέτοχοι της εταιρίας (13 αυτοπρόσωπως και 92 εκπροσωπούμενοι νομίμως), εκπροσωπούντες συνολικά 20.899.130 μετοχές επί συνόλου 29.039.986, δηλαδή ποσοστό 71,9667% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:1. Επί του πρώτου θέματος η Εκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 20.899.130 επί συνόλου 20.899.130 παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) τις συμφωνηθείσες τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις των συμβατικών όρων του από 25.6.2008 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (μη διαπραγματεύσιμου) με την Τράπεζα Alpha Bank, που εκδόθηκε δυνάμει της από 17.6.2008 απόφασης της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας σχετικά με την αλλαγή του περιθωρίου του επιτοκίου της τράπεζας καθώς και την δυνατότητα παροχής εμπράγματης ασφάλειας εφ όσον τούτο κριθεί απαραίτητο.2. Επί του δεύτερου θέματος η Εκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 20.899.130 επί συνόλου 20.899.130 παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα και μέσω διαδικτύου, είτε άμεσα είτε συμμετέχοντας σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες με αντίστοιχη τροποποίηση –συμπλήρωση του καταστατικού. Ειδικότερα στο άρθρο 3 του καταστατικού προστίθενται νέα στοιχεία - υποπαράγραφοι υπ΄αριθμόν 41 και 42 όπου θα αναφέρεται ως σκοπός της εταιρίας «Η οργάνωση- διαχείριση η διεξαγωγή και η εκμετάλλευση τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, η απόκτηση αδείας, η δημιουργία δικτύου καταστημάτων ιδιόκτητου ή franchise, η εμπορία-αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με εξοπλισμό, λογισμικό κλπ, η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λειτουργία, εκμετάλλευση χώρων και μηχανημάτων, η συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στις παραπάνω δραστηριότητες.Η οργάνωση- διαχείριση συστήματος ON LINE για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η απόκτηση αδείας, η δημιουργία Ιστοτόπου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στοιχηματισμού και γενικά τυχερών διαδικτυακών τυχερών ή και τεχνικών παιγνίων, η εμπορία-αντιπροσώπευση οίκων του Εξωτερικού με εξοπλισμό, λογισμικό κλπ, η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λειτουργία, εκμετάλλευση, η συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στις παραπάνω δραστηριότητες»3. Επί του τρίτου θέματος η Εκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 20.899.130 επί συνόλου 20.899.130 παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τον ορισμό, μεταξύ αυτών, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 “περί Εταιρικής Διακυβέρνησης”.Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία για μία τριετία, της θητείας του παρατεινομένης αυτόματα μέχρι την σύγκληση της αμέσως επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού και το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920.Το νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται απο τους κάτωθι:1. Ιωάννη – Νικόλαο Μεσημέρη του Γεωργίου2. Θωμά Ρούμπα του Ιωάννη3. Χρήστο Μπιζούμη του Μίμη4. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου5. Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου6. Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταματίου7. Ιωάννης Βενέτης του ΖώηΗ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν ενημέρωσης του Προέδρου της και αφού εξέτασε τη συνδρομή των κριτηρίων για την απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, διορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Αλέξανδρο Λαβράνο του Σταματίου και Ιωάννη Βενέτη του Ζώη.4. Επί του τέταρτου θέματος η Εκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 20.899.130 επί συνόλου 20.899.130 παρισταμένων και εκπροσωπουμένων):(α) την έκδοση μετατρέψιμου (με κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιακού δανείου, διάρκειας δύο (2) ετών, μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων Ευρώ (15.000.000€), μη διαπραγματεύσιμου, το οποίο θα εκδοθεί άπαξ ή σε Σειρές, εντός της αμέσως κατωτέρω οριζόμενης περιόδου διαθεσιμότητας, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, με σκοπό την εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς κλάδους για τον όμιλο ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ, σε περίπτωση δε μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που τελικώς θα καλυφθεί.(β) την έκδοση του ομολογιακού δανείου μέχρι την 31/3/2012 και τη διάθεσή του μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, προς ενδιαφερόμενους επενδυτές. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου θα εκδοθούν μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας έκαστη πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€).(γ) το λόγο μετατροπής έκαστης ομολογίας οριζόμενο ως σαράντα χιλιάδες (40.000) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστη, για κάθε μια μετατρέψιμη ομολογία.(δ) τον ορισμό του χρόνου ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής ως ακολούθως: Το δικαίωμα μετατροπής θα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την επομένη ημέρα της έκδοσης έκαστης ομολογίας και μέχρι τη λήξη του δανείου σε κάθε εργάσιμη ημέρα.(ε) τον ορισμό του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής ως ακολούθως: Το δικαίωμα μετατροπής θα ασκείται με έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο ομολογιούχος στην Εταιρία μία (1) εργάσιμη ημέρα προ της ημερομηνίας μετατροπής, στην οποία θα επισυνάπτονται και παραδίδονται οι τίτλοι των Ομολογιών των οποίων ζητείται η μετατροπή. Και(στ) την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας i) για τον προσδιορισμό, συμπλήρωση και εξειδίκευση, κατά την κρίση του, οποιουδήποτε από τους όρους του εκδοθησόμενου δανείου, συμπεριλαμβανομένης και της ρύθμισης της εφάπαξ ή σε Σειρές έκδοσης του ομολογιακού δανείου, εντός της ως άνω περιόδου διαθεσιμότητας, πλην των όρων που αφορούν στο ύψος και το είδος του δανείου, ii) για να αποφασίζει οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του παραπάνω δανείου, ως ενδεικτικά του προσδιορισμού της ημερομηνίας εκδόσεως, της οριστικοποιήσεως του λόγου μετατροπής και της συγκεκριμενοποίησης της ακριβούς ημερομηνίας επέλευσης των έννομων συνεπειών της μετατροπής, καθώς και τυχόν έξοδα και εν γένει δαπάνες που απαιτούνται για την έκδοση, τη λειτουργία και τη διαχείριση αυτού, iii) για την επιλογή των ομολογιούχων με τους οποίους θα συμβληθεί η Εταιρία, iv) για να μεριμνήσει για την έκδοση των τίτλων των ομολογιών, τη διάθεσή τους και την παράδοσή τους στους ομολογιούχους δανειστές, v) για να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών και οποιασδήποτε αρχής αναφορικά με το ομολογιακό δάνειο, vi) για να ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλεςτις συναφείς, προς την έκδοση και διάθεση του ομολογιακού δανείου και των ομολογιών, συμβάσεις, τις ομολογίες καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο για την έκδοση του ως άνω δανείου έγγραφο, vii) για να προβεί στη διαπραγμάτευση, κατάρτιση και σύναψη κάθε συμβάσεως και στην υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικά με την έκδοση του ως άνω ομολογιακού δανείου, viii) για να αναθέτει οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές σε μέλη του ή μη καθορίζοντας και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής και ix) για να προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του.Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τρίτα πρόσωπα μέλη του ή μη στα οποία τυχόν θα αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρία.


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα