ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011 10:26
Απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΣε απάντηση σχετικού ερωτήματος απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πώληση ποσοστού 37,5% ήτοι 22.500 μετοχές που κατείχε η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ επι του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθαΑ. Το τίμημα απο την πώληση των εν λόγω μετοχών ανήλθε στο ποσό των 22.500 ευρώ καθώς το επενδυτικό σχήμα ανέλαβε την υποχρέωση της αποκλειστικής χρηματοδότησης της ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ για την κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταικού πάρκου 2,2mw στο έλος Λακωνίας (θέση Ανοιγμα) το οποίο θα ανέλθει στο ποσό των 3.972.000€ συν αναλογούντα ΦΠΑ. Το τίμημα της πώλησης καταβλήθηκε με την μεταβίβαση των μετοχών.Β. Μετα την ανωτέρω πώληση το ποσοστό της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ ανέρχεται σε 37,5% διατηρώντας την Διοίκηση της εταιρείας .Το οικονομικό αποτέλεσμα για την εταιρεία που προκύπτει από την πώληση αυτή είναι ζημία 138 χιλ €Σε ενοποιημένη βάση μειώνεται το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των ιδιοκτητών της μητρικής κατά ποσό 1.865 χιλ. € με αντίστοιχη αύξηση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας του ομίλου.


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα