ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011 14:36
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΝΤΙΟΝΙΚ ΥΨΟΥΣ 1.500.000 ΕΥΡΩΈναρξη άσκησης δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές αναφορικά με το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ), ύψους 1.500.000 Ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που έχει εκδώσει η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε με εκπρόσώπο των ομολογιούχων και διαχειριστή πληρωμών την MERIT ΧΑΕΠΕΥ , και σύμφωνα με τους όρους του, οι οποίοι περιλαμβάνονται από 8/10/2010 πρόγραμμα όρων εκδόσεως και διαθέσεως του ΜΟΔ (πρόγραμμα) , η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι ημερομηνία Μετατροπής είναι η 9.1.2012, κατά τα πιο κάτω οριζόμενα.Οι κ.κ. Ομολογιούχοι έχουν το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε μία εργάσιμη ημέρα μετά το πέρας δέκα πέντε μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως των ομολογιών και εφεξής κάθε εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση 3 μηνών μέχρι και την ημερομηνία λήξεως του ΜΟΔ. Οι ομολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη μετατροπή των εν λόγω τίτλων σε μετοχές της Εταιρίας μόνο κατά τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο πρόγραμμαΛόγος Μετατροπής :25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά 1 ομολογία μετατρέψιμη σε μετοχές αξίας τιμής εκδόσεως 10.000 ευρώ.Οι κ.κ. Ομολογιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και να μετατρέπουν τις ομολογίες σε μετοχές της εταιρείας ακολουθώντας την εξής διαδικασία: Το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν την εκάστοτε Ημερομηνία Μετατροπής, για τις Ομολογίες που έχουν στον λογαριασμό τους θα πρέπει να απευθύνουν στην εκδότρια μέσω του διαχειριστή πληρωμών ανέκκλητη έγγραφη δήλωση δια της οποίας θα ασκεί το δικαίωμα μετατροπής κατά την οριζόμενη ημερομηνία μετατροπής . Συνεπώς για την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία μετατροπής, δηλαδή την 9/1/2012 η πιο πάνω ανέκκλητη έγγραφη δήλωση των ομολογιούχων θα πρέπει να γίνει μέχρι και την 30 /12/2011.Ο Ομολογιούχος (αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) προσκομίζοντας την Αστυνομική του Ταυτότητα θα πρέπει να προσέλθει από 09:00 π.μ. - 15:00 μ.μ. στην έδρα του διαχειριστή πληρωμών MERIT ΧΑΕΠΕΥ Γ.Σουρή αρ.3 Αθήνα , προκειμένου να προβεί σε έγγραφή δήλωση προς την εταιρεία μας για την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών του σε μετοχές.Συμφωνα με το πρόγραμμα:Α. Από και δια της μετατροπής των Ομολογιών σε Μετοχές, εξοφλείται το σύνολο των λοιπών υποχρεώσεων της Εκδότριας που απορρέουν από τις μετατραπείσες Ομολογίες, έναντι του μετατρέποντος Ομολογιούχου Δανειστή.Β. Σε περίπτωση μετατροπής Ομολογιών σε Μετοχές, δεν οφείλονται στον μετατρέποντα Ομολογιούχο Δανειστή οι δεδουλευμένοι τόκοι για την τρέχουσα, κατά το χρόνο εκείνο, Περίοδο Εκτοκισμού η οποία δεν έχει ακόμη λήξει ούτε και το υπέρ το άρτιον κεφάλαιο της Ομολογίας ποσό.Η πίστωση των εκ μετατροπής νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων και αντίστοιχα η διαγραφή των ομολογιών που είχαν δεσμευτεί, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα λάβουν χώρα μετά τις αντίστοιχες εγκρίσεις του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ο νόμος ορίζει. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι - Ομολογιούχοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες, στον υπεύθυνο του Τομέα Σχέσεων του διαχειριστή ΜΕRIT ΑΧΕΠΕΥ. στην διεύθυνση Γ.Σουρή αρ.3 Αθήνα , τηλ. 210-3671800 και ώρες 10.00-15.00 .


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα