ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : Ανακοίνωση.

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 18:01
Σε συνέχεια της από 12.01.2012 γνωστοποίησής της, η "DIONIC Α.Ε.Β.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι, όπως προκύπτει από τις από 13.01.2012 σχετικές επιστολές γνωστοποίησης προς αυτήν, το ποσοστό μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η μέτοχος εταιρίας που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου με την επωνυμία Onomana Limited στη DIONIC ΑΕΒΕ στις 09.01.2012 ανέρχεται σε 6,56 %, από 0.01 % ήτοι 1.906.338 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου. Μοναδικός μέτοχος της Onomana Limited είναι η εδρεύουσα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους εταιρία με την επωνυμία DEGRIL LTD, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο Βασίλειος Μηλιώνης.


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα