ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 14:28
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣH ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε., ενημερώνει το Επενδυτικό κοινό, ότι μετά την ληφθείσα απόφαση της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την συνεδρίαση της 2/9/2010 περί εκδόσεως μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και τον καθορισμό των όρων εκδόσεώς του, όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την από 3/10/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία εξέδωσε την 8/10/2010 μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους € 1.500.000 με την έκδοση εκατόν πενήντα (150) ομολογιών ονομαστικής αξίας η κάθε μια 10.000 ευρώ, μετατρέψιμων σε μετοχές με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με εκπρόσωπο των ομολογιούχων και διαχειριστή πληρωμών την εταιρία MERIT ΧΑΕΠΕΥ Βάσει των όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας 10.000 ευρώ δύναται κατ’ επιλογή των ομολογιούχων να μετατραπεί σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,30. ευρώ η κάθε μια με ημερομηνία μία εργάσιμη ημέρα μετά το πέρας δέκα πέντε μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως των ομολογιών και εφεξής κάθε εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση 3 μηνών μέχρι και την ημερομηνία λήξεως του ΜΟΔ . Επομένως ως ημερομηνία μετατροπής ορίστηκε και η 9η Ιανουαρίου 2012.Την 9.1.2012 ημερομηνία μετατροπής ασκήθηκε δικαίωμα μετατροπής 98 ομολογιών με μετατροπή κάθε μίας ομολογίας ονομαστικής αξίας 10.000 ευρώ σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή σε 2.450.000 νέες μετοχές της εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 10.01.2012 διαπίστωσε και πιστοποίησε την επελθούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 735.000. Η διαφορά ύψους 245.000 ευρώ μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.H ανωτέρω απόφαση του ΔΣ της εταιρείας υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την σχετική ανακοίνωση καταχώρησης και την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων δημοσιότητας. Την 13/1/2012 με Αρ. Πρωτ. Κ2-146 (δις) πιστοποιήθηκε απο το Υπουργείο Ανάπτυξης η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.Πριν την αποφασισθείσα ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε 8.711.995,80. Ευρώ διαιρούμενο σε 29.039.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ.Οι 2.450.000 νέες μετοχές της εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία που προέκυψαν από την επελθούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την άσκηση δικαιώματος μετατροπής 98 μετατρέψιμων ομολογιών αντιστοιχούν κατόπιν στρογγυλοποίησης σε 8,4366% ποσοστό επί των ήδη εισηγμένων μετοχών 29.039.986 της εταιρείας.Το υπόλοιπο των 52 ομολογιών του ανωτέρω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας δύναται να μετατραπεί, με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιούχων, σε 1.300.000 μετοχές της εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μια, με ημερομηνία μετατροπής την 9.4.2012.H εταιρεία μας θα ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 5.3.6 του Ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 8 της απόφαση 27/17.7.2008 του ΔΣ του Χ.Α για την έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών και την έναρξη διαπραγμάτευσης τους.


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα