ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦ

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012 10:17

 

Ανακοίνωση για την Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν μετατροπής ομολογιών σε μετοχές

Ανακοινώνεται από την εταιρεία NΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ότι την 15/2/2012 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 2.450.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 735.000 ευρώ, κατόπιν της μετατροπής 98 ομολογιών σε 2.450.000  μετοχές, δυνάμει των όρων του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.) της εταιρίας, έκδοσης 8/10/2010, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, με τιμή μετατροπής 0,40 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 2/9/2010 απόφαση της B Eπαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την από 3/10/2010 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας.

Η ανωτέρω αύξηση, που εκ του νόμου δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, διαπιστώθηκε και πιστοποιήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας την 10.01.2012,  και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμόν  Κ2-146 σχετική ανακοίνωση.

Το ΔΣ του ΧΑ κατά την συνεδρίαση της 10/2/2012 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 2.450.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας ορίζεται η 3η εργάσιμη ημέρα που θα ακολουθήσει της ημερομηνίας εγκρίσεως εισαγωγής των ανωτέρω μετοχών απο το Δ.Σ του Χ.Α  ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.

Από την ίδια ημερομηνία, οι ανωτέρω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-2419637 κα. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ)Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα