ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012 10:43

Aνακοίνωση του Άρθρου 9 παρ.5 Ν. 3556/2007

 

Κατόπιν της εισαγωγής, δυνάμει της από 10/2/2012  Εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. του  Χ.Α., και διαπραγμάτευσης  2.450.000 νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ σύμφωνα με το την παρ. 5 του Άρθρου 9 Ν. 3556/2007 ότι:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε  9.446.995,80  Ευρώ διαιρεμένο σε 31.489.986 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 31.489.986.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα