ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Δευτέρα, 02 Απριλίου 2012 11:41

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία «NTIONIK AEBE» (εφεξής «Εταιρεία»)  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2012 το οποίο έχει ως εξής:

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης  και δημοσίευσης  στον  τύπο των Ετήσιων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2011 έγινε  Σάββατο 31 Μαρτίου 2012.
  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  :   Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012.
  • Ημερομηνία ενημέρωσης Αναλυτών : Παρασκευή  20 Απριλίου 2012.

 Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει  στην Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση  την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση  2011.

 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών .


2011


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα