ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012 19:00

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E

 

Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 16.7.2012 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η Τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε συνέχεια της διακοπείσης και αναβληθείσης συνεδρίασης της 29.6.2012 δυνάμει του άρθρου 39 παρ.3 του κ.ν. 2190/20, στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 48 μέτοχοι της εταιρίας (9 αυτοπροσώπως και 39 εκπροσωπούμενοι νομίμως), εκπροσωπούντες συνολικά 12.314.976  μετοχές επί συνόλου 31.489.986, δηλαδή ποσοστό 39,1075% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία  (ήτοι με ψήφους υπέρ  10.457.162  επί συνόλου παρισταμένων 12.314.976) δηλαδή ποσοστό 33,2078 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την Ετήσια οικονομική Έκθεση της εταιρείας και του ομίλου με τα των Ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της 17Ης εταιρικής χρήσης ( 1.1.2011-31.12.2011)  καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία  (ήτοι με ψήφους υπέρ  10.457.162  επί συνόλου παρισταμένων 12.314.976) δηλαδή ποσοστό 33,2078 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε.

3. Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 12.314.976    επί συνόλου 12.314.976) δηλαδή ποσοστό 39,1075 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Π.Δ. 226/1992 και του   Ν. 3693/2008, την ελεγκτική εταιρεία  "GRANT THORNTON", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2012 (01.01-31.12.2012). Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Επί του τετάρτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 12.314.976 επί συνόλου 12.314.976 ) δηλαδή ποσοστό 39,1075 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τις χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2011 συνολικού μικτού ποσού 63.636,36 ευρώ και καθαρού ποσού των 40.600 Ευρώ και προενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 12.314.976  επί συνόλου 12.314.976  ) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων  για τη χρήση 2012, συνολικού ύψους έως 200.000 Ευρώ.

5. Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 12.314.976 επί συνόλου 12.314.976 ) δηλαδή ποσοστό 39,1075 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου, συγγενών ή συνδεδεμένων ή και τρίτων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Επί του έκτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 12.314.976 επί συνόλου 12.314.976) δηλαδή ποσοστό 39,1075 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την τροποποίηση της λήξης της από 25/6/2008 συμβάσεως υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα εκδόσεως ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως, ορισμού διαχειριστή πληρωμών» που συνομολογήθηκε μεταξύ της Εταιρίας, των αρχικών Ομολογιούχων Δανειστών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της Συμβάσεως και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ποσού δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ (€12.000.000) και ακολούθως της λήξης όλων των Ομολογιών που εκδόθηκαν δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης πέραν της αρχικής ορισθείσας ημερομηνίας λήξης και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και συνομολογήσει με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων τους ειδικότερους όρους της παράτασης λήξης του ανωτέρου Ομολογιακού Δανείου και όλων ή μερικών Ομολογιών και όπως αναθέτει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών και όπως προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή με τα ανωτέρω.

 

7.Επί του εβδόμου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 12.314.976    επί συνόλου 12.314.976) δηλαδή ποσοστό 39,1075 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3016/2002(άρθρο 7παρ.2) και Ν. 3693/2008(άρθρο 37παρ.1) όπως ισχύουν, με την εκλογή τριών μελών. Ειδικότερα, η ως άνω επιτροπή θα αποτελείται από το μή Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. ΘΕΟΤΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΒΡΑΝΟ και ΠΑΣΤΙΑΝΙΔΗ ΠΑΝΤΕΛΗ.

 

8. Επί του ογδόου θέματος η Tακτική  Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους υπέρ 10.439.122  επί συνόλου παρισταμένων 12.314.976     παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) δηλαδή ποσοστό 33,1506 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τον ορισμό, μεταξύ αυτών, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 “περί Εταιρικής Διακυβέρνησης”.

      Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  θα διοικήσει την εταιρία για μία τριετία, της θητείας του παρατεινομένης αυτόματα μέχρι την σύγκληση της  αμέσως επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού και το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Θωμά Ρούμπα του Ιωάννη,  Εκτελεστικό Μέλος

2. Δημοσθένης Βατικιώτης του Ιωάννη,  Εκτελεστικό Μέλος

3. Χρήστο Μπιζούμη του Μίμη,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Κωνσταντίνο Θεοτοκά του Στεφάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Αλέξανδρο Λαβράνο του Σταματίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Ιωάννη Βενέτη του Ζώη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7.Παντελή Παστιανίδη  του Γεωργίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Τακτική  Γενική Συνέλευση, κατόπιν ενημέρωσης του Προέδρου της και αφού εξέτασε τη συνδρομή των κριτηρίων για την απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, διορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Αλέξανδρο Λαβράνο του Σταματίου, Ιωάννη Βενέτη του Ζώη και Παντελή Παστιανίδη  του Γεωργίου.

9. Επί του ενάτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 12.314.976 επί συνόλου 12.314.978  ) δηλαδή ποσοστό 39,1075 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την ακύρωση 119.587  κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.6 του κ.ν. 2190/20 που κατέχονται από την εταιρεία και ακολούθως την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ισόποσο της ονομαστικής αξίας των μετοχών που ακυρώνονται, ήτοι κατά το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων Ευρώ και δέκα λεπτών (35.876,10 €) και τροποποιεί  ακολούθως το άρθρο 5 Α του Καταστατικού της εταιρείας.

 

 

 

 Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα