ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 13:20

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012

Ο όμιλος εταιρειών DIONIC ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.)

Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28 εκατ. € μειωμένος κατά 36,14%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε  €8,5 εκατ.  έναντι €12,1 εκατ.  το 2011. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε  €0,87 εκατ. έναντι  € 3,4 εκατ. το 2011.

Τα  κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε  ζημίες €1,07 εκατ. έναντι  κερδών € 1,9 εκατ. το 2011 ενώ τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε  ζημία € 3,7 εκατ. έναντι  ζημιών € 0,7 εκατ.το 2011. Οι ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν € 3,8 εκατ. έναντι  ζημιών € 0,8 εκατ. το 2011.

Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με την σημαντική πτώση της κατανάλωσης στην εγχωρία αγορά και την έλλειψη ρευστότητας έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά τον κλάδο του εμπορίου και την ζήτηση με άμεσo αντίκτυπο στην περεταίρω μείωση του κύκλου εργασιών . 

Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον,  η Διοίκηση του Ομίλου DIONIC  συνεχίζει να στηρίζει το αναπτυξιακό και επενδυτικό πλάνο το οποίο έχει θέσει ως προτεραιότητα ενώ παράλληλα προχωράει στην  αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δομών  στις εταιρείες του Ομίλου της  με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και των συμμετοχών της στους τομείς του διαδικτύου , της ενέργειας , των παρερχομένων υπηρεσιών καθώς και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στο τομέα των υπηρεσιών του διαδικτύου οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου μας ATCOM και SKROUTZ.κατέχουν κυρίαρχη θέση στην  Ελληνική αγορά παρουσιάζοντας  σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών. Παράλληλα μέχρι τέλος του έτους θα ξεκινήσουν την δραστηριότητα τους στην Τουρκία προσδοκώντας δυναμική διείσδυση σε μια ταχέως αναπτυσσομένη αγορά.

Αναφορικά με τον τομέα της ενέργειας οι αποδόσεις της λειτουργίας  του  Φωτοβολταϊκού πάρκου 2,2 ΜW στη θέση Έλος ενισχύουν σε αξία και ρευστότητα τα αποτελέσματα του ομίλου αποδεικνύοντας τις επενδυτικές επιλογές του στην ενέργεια  ενώ αναμένεται εντός του πρώτου 6μηνου 2013 η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την μελλοντική λειτουργία Αιολικού  πάρκου στη θέση Ορεινή Κορινθία συνολικής ισχύος 42 MW .

Περαιτέρω ,βρίσκεται σε εξέλιξη η αδειοδότηση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 6 MW  ενώ παρουσιάζεται και σημαντική ανάπτυξη της Θυγατρικής μας  Dionic Energy σε μερίδια αγοράς και κύκλο εργασιών που αφορούν οικιακά φωτοβολταϊκά σε στέγες και  επαγγελματικά έργα ισχύος 50-200 KW.

Ο όμιλος Dionic αξιοποιώντας τις συνέργειες και εμπειρία που κατέχει στους τομείς προώθησης , διαδικτύου και εμπορίου ,ολοκληρώνει την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και εισέρχεται στην συγκεκριμένη παγκόσμια αναπτυσσομένη αγορά με συγκριτικό πλεονέκτημα καλύπτοντας ευρύτατο φάσμα καταναλωτικών αγαθών .

 

 

 

 Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα