ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 11:20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

 

 

 

Η  εταιρεία «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 16/7/2012, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων Ευρώ και δέκα λεπτών (35.876,10 €), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 31.489.986 σε 31.370.399  /ονομαστικές μετοχές, λόγω

ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920/λόγω

παρέλευσης ήδη τριετίας από την απόκτησή τους

Οι ως άνω  119.587. μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 21/4/2009 - 11/5/2009, σε εκτέλεση απόφασης της από 19/11/2008 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον

σε 9.411.119,70  Ευρώ, διαιρούμενο σε 31.370.399   κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,30Ευρώ εκάστης

Την 15/10/2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ.Κ2-5192 (δις) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 29/11/2012, ενέκρινε  την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση  της εταιρίας ορίζεται ότι την τέταρτη ημερα απο την απόφαση έγκρισης απο το Δ,Σ του Χ.Α ήτοι την 5/12/2012 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 119.587. μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα

Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-2419637, κα. Αποστολοπούλου ).

Αχαρναί , 30/11/2012

 Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα