Πλαστικά Θράκης: Από 3/2 στο Χ.Α. με νέα ονομαστική αξία

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015 14:36
UPD:14:37
Τhraceplastics

Από την 03-02-2015 θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,66 ευρώ ανά μετοχή, οι μετοχές της εταιρείας Πλαστικά Θράκης.

Σημειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 29η Δεκεμβρίου 2014, αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 7.215.139,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση:

α) μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίσθηκαν με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού 6.839.561,31 ευρώ και

β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 375.577,89 ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας κατά το ποσό των 0,16 ευρώ, ήτοι από 0,50 ευρώ σε 0,66 ευρώ.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 29.762.449,20 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 45.094.620 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,66 ευρώ εκάστης.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΛΑΘ

Σχολιασμένα