Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015 18:06
UPD:13/03/2015 10:14
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Ευνοϊκή ρύθμιση εμπεριέχεται για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ οι οποίοι θα μπορούν να κατατάσσονται ακόμη και στην 3η χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση, μειώνοντας το ποσό που θα πληρώνουν κάθε μήνα.

Δόθηκε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι οφειλέτες της εφορίας, θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν σε 2 έως 100 δόσεις –με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20 ευρώ τον μήνα- και να εξασφαλίσουν μείωση προσαυξήσεων από 30% έως 90%.

Εφάπαξ αποπληρωμή των χρεών οδηγεί σε αντίστοιχη διαγραφή προσαυξήσεων. Παρά τα όσα είχαν ανακοινωθεί, στη ρύθμιση εντάσσονται τελικώς και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του πρώτου διμήνου του 2015  ενώ δικαίωμα ένταξης υπάρχει και για όσους παραιτηθούν της δικαστικής οδού.

 Η ρύθμιση οφειλών έως 5.000 ευρώ θα είναι άτοκη ενώ για ποσά άνω των 5000 ευρώ θα μπαίνει τόκος 3%. Για όσους πληρώσουν εφάπαξ ένα μέρος των οφειλών τους έως τις 26 Απριλίου (και ποσά τουλάχιστον 200 ευρώ) δίνεται η δυνατότητα διαγραφής του συνόλου των προσαυξήσεων. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων θα υποβάλλονται έως 26 Μαΐου.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις φορολογικού περιεχομένου

Καταργείται το «αυτόφωρο» για οφειλές έως και 50.000 ευρώ (από 5.000 ευρώ που είναι σήμερα) ενώ μειώνονται αισθητά τα πρόστιμα που επιβάλλονταν σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής φόρων.

Στους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων παρέχονται τρεις επιλογές μεταξύ των οποίων η διαγραφή έως και 100% των προσαυξήσεων σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής. Και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 100 δόσεις.

Ευνοϊκή ρύθμιση εμπεριέχεται για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ οι οποίοι θα μπορούν να κατατάσσονται ακόμη και στην 3η χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση, μειώνοντας το ποσό που θα πληρώνουν κάθε μήνα.

Η ρύθμιση

Οι επιλογές που παρέχονται στους οφειλέτες της εφορίας, έχουν ως εξής:

α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

δ) από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

ε) από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

στ) από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

ζ) από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

θ) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ι) από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

ια) από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

ιβ) από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Χαρακτηριστικά είναι και τα ακόλουθα στοιχεία, όπως περιγράφονται στην εισηγητική έκθεση:

Η κάθε δόση θα έχει ελάχιστο ποσό 20 ευρώ

 • προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, που φτάνουν έως 100% κατά την εφάπαξ καταβολή, ενώ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων τμηματικής καταβολής κυμαίνεται από 2 έως 100. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του ν. 4174/2013 και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974.
 • βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα της παρούσας ρύθμισης, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ βασικές συνολικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται στο 3% ετησίως.
 • η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25%.
 • εκτός του υποχρεωτικά υπαγόμενου συνόλου των ληξιπροθέσμων μη τακτοποιημένων κατά νόμιμο τρόπο οφειλών, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές, που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, και οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

 • δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση, οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
 • Με τις διατάξεις του άρθρου 6 προβλέπεται ότι η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα της παρούσας ρύθμισης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 26η Μαΐου 2015
 • η ρύθμιση χάνεται στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

 • οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων αίρονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη εφόσον καταβληθεί ποσοστό είκοσι πέντε (25) τοις εκατό της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής.
 • εφόσον καταβληθεί ως προκαταβολή ποσό βασικής οφειλής τουλάχιστον το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης, έως και τις 27 Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει. Το ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.
 • Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η πληρωμή της προκαταβολής και των δόσεων ρύθμισης διενεργείται με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση.
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δέκα πρώτων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισσότερες από δέκα (10) ή όλων των υπολειπόμενων δόσεων εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από δέκα (10), βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο με το. 
 • αυξάνεται το κατώτερο ποσό συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής , συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων για μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
 • Προβλέπονται ο ευνοϊκότερος τρόπος φορολόγησης του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει για φορολογούμενους χωρίς εισόδημα και η κατάργηση της ελάχιστης ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος μόνο από τόκους και ακίνητα.
 • Το «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ» θα συγκεντρώσει το σύνολο των ακινήτων του Δημοσίου και των δημοσίων επιχειρήσεων με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και τον ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό της αξιοποίησής τους.
 • Προβλέπεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές ανεξαρτήτου ύψους, είτε εφάπαξ, είτε έως 50 δόσεις, είτε έως 100 δόσεις, με αντιστρόφως ανάλογη έκπτωση επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, η οποία έκπτωση άρχεται από ποσοστό 100% για εφάπαξ καταβολή, 70% έως 50 δόσεις, μέχρι ποσοστό 50% για την περίπτωση εξόφλησης σε 100 δόσεις. Το επιτόκιο αποπληρωμής των οφειλών, το οποίο επιβάλλεται για ποσόν οφειλής άνω των 5.000 ευρώ ανέρχεται σε 3% ετησίως, ενώ συγχωρείται η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης μέχρι του ενός μηνός ανά 12μηνο πρόγραμμα ρύθμισης. Για ποσά οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται ετήσια προσαύξηση, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους οι μικροεπαγγελματίες που εθίγησαν περισσότερο από την κρίση των τελευταίων ετών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οφειλές έως 5.000 ευρώ έχει το 25% των ενεργών οφειλετών ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ (89.700 ασφαλισμένοι).
 • Δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕΡ να ζητήσουν την υπαγωγή τους και στην τρίτη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, και να παραμείνουν στην κατηγορία επιλογής τους μέχρι 31-12-2016, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον ασφαλιστικό τους Οργανισμό.

Σχολιάστε το άρθρο

Απομένουν 3000 χαρακτήρες αποστολή
Τα πιο πρόσφατα σχόλια
Dimi[94.69.1xx.xxx]
14/03/2015 13:31

Με το σημερινό μου σχόλιο, θα ήθελα να ακουσθεί και η γνώμη της άλλης πλευράς. Της πλευράς αυτών που, χωρίς να είναι πλούσιοι, χωρίς να παίρνουν διπλοτριπλούς μισθούς και συντάξεις, αυτούς τους μονόμισθους ή μονοσυνταξιούχους, που δέν χρωστούν πουθενά. Αυτοί οι άνθρωποι, είτε απο συνέπεια, είτε απο φόβο, είτε απο συντηρητικότητα, θέλουν να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις τους και να ξέρουν ότι θα την περάσουν, με αυτά που περισσεύουν, λίγα ή πολλά. Αυτοί οι νοικοκύρηδες, οι κιμπάρηδες, είναι πολλοί λίγοι. Άν συζητήσεις, γύρω σου θα δείς ότι όλοι υποφέρουν. Όλοι χρεωστούν, όλοι πεινάνε. Γιαυτούς λοιπόν τους πραγματικά πατριώτες, οι οποίοι είναι έτοιμοι ακόμη και την μπουκιά τους να μοιρασθούν, θα πρέπει να υπάρξει κάποιου είδους διαβεβαίωση. Ναί κύριοι, σας ευχαριστούμε, για το ότι στηρίζετε το άχαρο αυτό κράτος, αλλά και εμείς σάν πολιτεία, θα χωρίσουμε τα πρόβατα απο τα ερίφια. Θα ξέρετε ότι οι εισφορές σας πηγαίνουν στους φτωχούς και άπορους.Στους άστεγους,ηλικιωμένους και άνεργους οικογενειάρχες. Όλοι θα επιβαρύνονται γιαυτόν τον σκοπό. Δυστυχώς όμως κανένας δένμ μπορεί να δώσει τέτοια διαβεβαίωση. Όταν σλόγκαν μας έγινε, ο επαναδιορισμός αυτών των καθαριστριών του υπουργείου οικονομικών, χωρίς να ξέρουμε πόσες είναι αυτές και τί καθάριζαν (μήπως όλο τον δήμο Αθηναίων); Όταν ο κάθε Φωτόπουλος συνεχίζει τις λαμογιές του με το να εκβιάζει καταστάσεις σε καιρό πτώχειας, για να παίρνει αυξήσεις, όταν η σημερινή ΕΡΤ δουλεύει άνετα όπως έχει και εμείς θέλουμε να ξαναπροσλάβουμε τους πρώην, όταν οι βουλετές (το άτιμο αυτό σώμα), δέν συναινεί στην κατάργηση των βουλευτικών οχημάτων και όταν ο πρώην υπουργός οικονομικών, αλλά και όλοι οι βουλευτές και υπουργοί, έβγαλαν τα λεφτά τους έξω, δέν πρέπει να στηθεί κάποια κρεμάλα; κάποιο ηθικό δικαστήριο; Δέν σας βάλαμε κύριοι βουλευτάς και υπουργούς με το ζόρι. Εσείς το ζητήσατε και μπήκατε, για να βοηθήσετε τον άμοιρο αυτόν τόπο και λαό να σωθεί. Τον διαβεβαιώνατε ότι όλα πάνε καλά, δέν πρέπει να φοβάται τίποτα και εσείς απο φόβο και ανικανότητα, την οποία έμμεσα παραδέχεσθε, βγάζετε τα λεφτά σας έξω. Για τους παραπάνω λοιπόν Έλληνες πατριώτες, που παρ' όλο ότι ξέρουν για τις λαμογιές, προτιμούν να είναι εντάξει με την συνείδησή τους, έχω να πώ. Όχι κύριοι, δυστυχώς δέν υπάρχει ελπίδα και τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΚΚΕ ή όποιο άλλο κόμμα και να έλθει θα είμαστε μία απο τα ίδια. Μήν σας δουλεύουν. Η πιθανή λύση κατα την γνώμη μου. Να ψηφίζουμε άτομα συνετά, που να ξέρουμε ότι θα σταθούν στις δυσκολίες και όχι κόμματα και άν αυτά δέν σταθούν αντάξια, την επόμενη φορά στο σπίτι τους. Με αυτόν τον τρόπο θα σκέπτεται ο καθένας πώς θα μιλάει, τί θα λέει και πώς θ' αντιδρά στην κάθε αδικία.

περισσότερα
δντ[195.74.2xx.xxx]
14/03/2015 11:20

Ειναι πολυ απλο..Θα χρωστας 100 δοσεις μειον μια σε πρωτη φαση.Στην δευτερη φαση θα χρωστας τα τρεχοντα και 99 δοσεις.Ετσι σιγα σιγα θα γινει κατανοητο στους κυβερνωντες οτι λεφτα απο αυτους που τα ζητουν δεν υπαρχουν.Λεφτα στα σεντουκια εχουν αυτοι που δεν χρωστουν.Αν θελετε λεφτα παρτε τα απο τους ΔΥ και τους συνταξιουχους του δημοσιου.Οικογενειες ολοκληρες τρωνε απο το δημοσιο.Οι στον ασχολουμενοι πρωην και νυν εχουν πτωχοποιηθει.

περισσότερα
Κ.Σ[85.74.1xx.xxx]
13/03/2015 20:46

Δε νομίζω ότι αντέχει σε σοβαρή κριτική η άποψη πως τα δημόσια έσοδα κατέρρευσαν εξαιτίας του περιθωριακού και οικτρά μειοψηφικού κινήματος δεν πληρώνω.
ή έστω επειδή η λογική δεν πληρώνω υιοθετήθηκε από ενα ικανό να επηρρεάσει τη γενική εικόνα κομμάτι της κοινωνίας.
Πρόκειται για λαϊκισμό καφενειακού επιπέδου που έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε τηλεπάνελ από πολιτικάντηδες κατηγορίας Ταμήλου.
Κανένας σοβαρός άνθρωπος ή θεσμός(sic) δε θα υποστήριζε κάτι τέτοιο.
Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί τέλως, αλλά δανειστές και δανειζόμενοι με ξεκάθαρους ρόλους και επιδιώξεις.

περισσότερα
διαβάστε όλα τα σχόλια (16)

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα