Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015 12:45
UPD:23:53

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

 

Η Εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνεδρίασε την 18.06.2015 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αριθμ. 2 και Τεώ. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν δέκα (10) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 28.992.736 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 72,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.

Ειδικότερα, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως και παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2014-31/12/2014, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.992.736

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.992.736     

Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.992.736 κατά: - αποχή: -

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.992.736     Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.992.736          

Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.992.736 κατά: - αποχή: -

3) Εκλέχθηκε ως ελεγκτική εταιρεία η εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» (ΑΜ/ΕΛΤΕ 173), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.992.736          Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.992.736                 

Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.992.736 κατά: - αποχή: -

4) Εγκρίθηκε η καταβληθείσα εντός της χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014 αμοιβή για τη χρήση 2014 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: προς α) τον Ιωάννη Λάππα του Ηλία το ποσό των Ευρώ 41.500,00, β) τον Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ το ποσό των Ευρώ 41.333,33, γ) την Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 15.000,00, δ) την Μαίρη Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 15.000,00, ε) τον Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά το ποσό των Ευρώ 15.000,00, στ) τον Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου το ποσό των Ευρώ 2.500,00 και ζ) τον Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου το ποσό των Ευρώ 2.500,00. Αποφασίσθηκε να μην προεγκριθούν αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.992.736          Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.992.736                 

Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.992.736 κατά: - αποχή: -

5) Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.992.736          Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.992.736              

Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.992.736 κατά: - αποχή: -

6) Εγκρίθηκε η εκλογή της Μαίρης Ι. Λάππα σε αντικατάσταση της Βιολέττας Ι. Λάππα, ως νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Κατά τα λοιπά, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Αβραάμ Σπεντζάρης και Γεώργιος Κοκκινάκης, διατηρούνται ως έχουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.992.736              Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.992.736                  

Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.992.736 κατά: - αποχή: -

7) Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.

 

 

Αθήνα 18/06/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα