ΙΑΣΩ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015 17:29
UPD:23:53

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 19.06.2015 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 289 μέτοχοι εκπροσωπούντες 38.198.238 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 71,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 28.5.2015 πρόσκληση:

 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014 (κατά τα Δ.Π.Χ.Α), η επ’ αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ’ του κ.ν. 2190/1920, και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως τα παραπάνω αναδιατυπώθηκαν και επαναδημοσιεύθηκαν την 7.4.2015 και εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με 38.198.238 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της χρήσης που έληξε την 31.12.2014.

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 38.198.238 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2014.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 38.198.238 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2014.

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με  38.198.238 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εξέλεξε με ψήφους 38.171.922 υπέρ, ήτοι με ποσοστό 99,93% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και ψήφους 26.316 κατά, ήτοι με ποσοστό 0,07% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Μ. ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 155) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2015 και για την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης της χρήσης 2015 και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Βρουστούρη και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ.  Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 63.200€ πλέον Φ.Π.Α και εξόδων και στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού (του άρθρου 65α παρ. 1 του ν. 4174/2013) της χρήσεως 2015.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 38.198.238 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και εξήντα λεπτών του Ευρώ (5.405.868,60) με κεφαλαιοποίηση του ποσού των έξι εκατομμυρίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (6.006.520,99) που προέρχεται από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρίας της χρήσης 2010 και 2011, €3.029.838,02 και €2.976.682,97 αντίστοιχα. Ειδικότερα το αποθεματικό των €3.029.838,02 σχηματίστηκε στις 29/06/2011 και αποτελεί μη διανεμηθέν μέρισμα της χρήσης 2010 και το ποσό των €2.976.682,97 σχηματίστηκε στις 21/06/2012 και αποτελεί μη διανεμηθέν μέρισμα της χρήσης 2011. Από το ανωτέρω ποσό των αποθεματικών θα παρακρατηθεί ο φόρος επί των μερισμάτων ύψους 10% και ως εκ τούτου θα διαμορφωθεί σε €5.405.868,89, ενώ για την έκδοση ακέραιου αριθμού μετοχών ποσό €0,29 από τα μη διανεμηθέντα κέρδη του οικονομικού έτους 2011 θα παραμείνει στο αποθεματικό. Συνεπεία των ανωτέρω, η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 12.286.065 νέων κοινών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία 0,231136 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

 

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε Δ.Σ της εταιρείας να προβεί στη διαδικασία έγκρισης εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α., αποκοπής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και στη διαδικασία εκποίησης των τυχόν αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας ως ακολούθως:

 

ΆΡΘΡΟ 3

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές 25.000.000 διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες 25.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων 1.000 δρχ. εκάστη.

Επακολούθησαν διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου από τις αντίστοιχες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ως εξής:

α. 29 Δεκεμβρίου 1976 για 50.000.000 δρχ.

β. 1 Οκτωβρίου 1978 για 75.000.000 δρχ.

γ. 15 Ιουνίου 1980 για 88.000.000 δρχ.

δ. 10 Μαΐου 1981 για 47.340.000 δρχ.

ε. 14 Νοεμβρίου 1982 για 53.000.000 δρχ.

στ. 9 Σεπτεμβρίου 1984 για 12.160.000 δρχ.

ζ. 14 Φεβρουαρίου 1988 για 15.000.000 δρχ.

η. 19 Ιουνίου 1988 για 10.610.000 δρχ.

θ. 9 Ιουλίου 1989 για 221.845.000 δρχ.

ι. 30 Ιουνίου 1991 για 21.000.000 δρχ.,

ια. 28 Φεβρουαρίου 1993 για 481.045.000 δρχ. εκ των οποίων 432.598.000 λόγω αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων με τις διατάξεις Ν. 2065/92 και 48.447.000 δρχ. σε μετρητά.

ιβ. 20 Ιουνίου 1993 για 500.000.000 δρχ.

ιγ. 3 Οκτωβρίου 1993 για 1.600.000.000 δρχ.

ιδ. 25 Σεπτεμβρίου 1994 για 800.000.000 δρχ.

ιε. 25 Ιουνίου 1995 για 900.000.000 δρχ.

ιστ. Απόφαση ΔΣ της 28-2-1997 δρχ. 225.000.000 σε μετρητά.

ιζ. 29 Ιουνίου 1997 για δρχ. 656.209.284 εκ των οποίων 655.892.284 λόγω αναπροσαρμογής της αξίας παγίων στοιχείων της Εταιρείας και 317.000 δρχ. σε μετρητά.

ιη. 15-3-1998 για 5.684.980.000 με την έκδοση 5.684.980 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών υπέρ το άρτιο και ειδικών αποθεματικών.

ιθ.15-3-1998 αλλαγή ονομαστικής αξίας μετοχής από χίλιες (1.000) δρχ. έκαστη σε επτακόσιες πενήντα (750)δρχ. έκαστη.

κ. 15-3-1998 αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (1.949.252.250) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριών (2.599.003) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών εκάστης και τιμή διάθεσης δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) δραχμών εκάστης (διαφορά υπέρ το άρτιον),

κα. Απόφαση Δ.Σ. της 01/10/1998 δρχ. 469.216 για στρογγυλοποίηση κλασμάτων.

κβ. 29-11-1998 αλλαγή ονομαστικής αξίας μετοχής από επτακόσιες πενήντα (750) δρχ. σε πεντακόσιες (500) δραχμές εκάστη.

κγ. 29-11-1998 αύξηση κατά εξήντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (60.250) δραχμές για στρογγυλοποίηση κλασμάτων.

κδ. 24-10-1999 αλλαγή ονομαστικής αξίας μετοχής από πεντακόσιες (500) δρχ. σε τριακόσιες πενήντα (350) δραχμές εκάστη.

κε. 24-10-1999 αύξηση κατά εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (114.200) δραχμές για στρογγυλοποίηση κλασμάτων (συνολικά 326,3 μετοχών περίπου).

Κστ. 26-3-2000 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση συνολικά για το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δραχμών (2.414.764.800), με την έκδοση έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ (6.899.328) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων πενήντα (350) καθεμιάς.

Κζ. 30.6.2001 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, συνολικά για το ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ (43.987.148) δρχ., ή εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων και ογδόντα εννέα (129.089) ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριακόσιες πενήντα (350) δρχ. σε τριακόσιες πενήντα και ενενήντα επτά (350,9725) δρχ., ή ένα και μηδέν τρία (1,03) ευρώ.

Κη. 25.5.2002 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον συνολικά για το ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων τριακοσίων (58.800.300) ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30), ήτοι από ένα ευρώ και μηδέν τρία λεπτά (1,03) σε δύο ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (2,33).

Κθ. 25.5.2002 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν είκοσι (23.520.120) ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα δύο λεπτά (0,52), ήτοι από δύο ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (2,33) σε ένα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (1,81), με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους.

Λ. 21.5.2003 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα (24.424.740) ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα τέσσερα λεπτά (0,54), ήτοι από ένα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (1,81) σε ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (1,27), με σκοπό την ισόποσηαναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους

Λα. 17.12.2003 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (394.982,70), λόγω ακύρωσης τριακοσίων έντεκα χιλιάδων και δέκα (311.010) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20.

Λβ. 17.12.2004 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (1.072.502,30) λόγω ακύρωσης οχτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (844.490) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20

Λγ. 17.12.2004 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ (14.985.670) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τριάντα τέσσερα λεπτά (0,34), ήτοι από ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (1,27) σε ενενήντα τρία λεπτά (0,93) με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους

Λδ. 30.6.2006 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια (26.445.300) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (κερδών προηγουμένων χρήσεων) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά εξήντα (0,60) λεπτά, ήτοι από ενενήντα τρία λεπτά (0,93) σε ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53).

Λε. 11.4.2007 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά δύο εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (2.023.065,45) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (1.322.265) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53) και τιμής διάθεσης εκάστης μετοχής τέσσερα (4) ευρώ.

Λστ. 29.6.2007 ανάκληση της από 11.4.2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λόγω μη έγκρισης του τρόπου κατανομής των μετοχών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε (67.435.515) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (44.075.500) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1,53) εκάστη.

Λζ. 29.06.2007 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (44.075.500), με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ (1,00), ήτοι από ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53) σε πενήντα τρία λεπτά (0,53) με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους.

Λη. 6 Ιουνίου 2008 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια οκτώ Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (28.208,32) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,00064 λεπτά του Ευρώ, ήτοι από πενήντα τρία λεπτά (0,53) σε 0,53064 λεπτά του Ευρώ και στη συνέχεια μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,09064 λεπτά του Ευρώ, ήτοι από 0,53064 λεπτά του Ευρώ σε σαράντα τέσσερα λεπτά (0,44) του Ευρώ με έκδοση λόγω της μείωσης αυτής εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών (9.079.553) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

Λθ. 27.06.2011 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (3.508.233,52 Ευρώ) και έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ (7.973.258) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) η κάθε μια.

Λι. Με την από 25.11.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επαναφέρθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, λόγω μη καταβολής του ποσού της αύξησης των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (3.508.233,52 Ευρώ), με έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ (7.973.258) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) η κάθε μια που αποφασίστηκε στην από 27.06.2011 απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 5 του κ.ν.2190/1920, στο πριν από την ως άνω αύξηση ποσό του κεφαλαίου.

Λκ. Με την από 19.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και εξήντα λεπτών (5.405.868,60 €) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (κερδών προηγουμένων χρήσεων) με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εξήντα πέντε (12.286.065) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία 0,231136 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα ένα Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (28.794.091,92 €) διαιρούμενο σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εκατόν δέκα οκτώ (65.441.118) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και άυλες».

 

Τέλος, αποφασίστηκε η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρίας για την σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού στο οποίο και θα ενσωματώνεται η προφασισθείσα τροποποίηση του Καταστατικού, για τη σύνταξη και αποστολή ανακοίνωσης στο ΧΑ, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του ΧΑ, όπως ισχύει, τη σύνταξη και δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ανακοίνωσης με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920, την υποβολή των απαιτούμενων από το νόμο εγγράφων στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή αλλά και για κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΙΑΣΩ

Σχολιασμένα