ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 13:45
UPD:23:53

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2015

 

Η εταιρεία “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ”, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στις επί της Λεωφ. Ειρήνης 47 στον Ασπρόπυργο Αττικής εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας, εκπροσωπούντες το 89,63 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 10.397.885 μετοχές σε σύνολο 11.600.888.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Στο πρώτο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2014, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2014, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για  εταιρική χρήση 2014 (1/1/2014-31/12/2014) .

Στο δεύτερο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2014 ενέκρινε τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2014 (1/1/14-31/12/14).

Στο τρίτο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  ομόφωνα για την χρήση 2014 τις αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (25.241,66€). Προενέκρινε επίσης την καταβολή ποσού έως 300.000€ ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση  2015.

Στο τέταρτο θέμα, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2015 την Ελεγκτική εταιρία «MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» Α.Μ.  ΕΛΤΕ: 17, διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αρ. 130.

Στο πέμπτο θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920, τη δωρεάν διάθεση 64.510 ιδίων μετοχών που έχει στην κατοχή της, σε εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην εταιρεία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών.

Στο έκτο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, την παροχή εταιρικής εγγύησης προς την τράπεζα Αττικής και την Εθνική τράπεζα υπέρ της θυγατρικής εταιρείας VELOS TRANS A.E.

Στο έβδομο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εταιρικής εγγύησης προς την τράπεζα Αττικής  υπέρ της θυγατρικής εταιρείας TRANSPORT LINK A.E.

Στο όγδοο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πώληση 840 μετοχών (ποσοστό 28%) της θυγατρικής εταιρείας DOTLINK A.E. σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.    

Στο ένατο θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για πέντε έτη, δηλαδή μέχρι την 22 Ιουνίου 2020 και το οποίο απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Βασίλειος Καρακουλάκης – Πρόεδρος, Αχιλλέας Μάμαλης – Διευθύνων Σύμβουλος,  Ελευθέριος Ελευθεριάδης - Μέλος, Αθανάσιος Στούμπης - Μέλος, Παναγιώτης Μπόμπολης – Μέλος, Αθανάσιος Τσιώνης – Μέλος, Ιωάννης Παπαδόπουλος – Μέλος, Αθανάσιος Σκαρλάτος – Μέλος, Γεώργιος Ξανθάκης – Μέλος, Δημήτρης Καλλιγέρης - Μέλος

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα