Τράπεζα Κύπρου: Συμφωνία για πώληση της Uniastrum Bank

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 10:29
UPD:10:34
FOSPHOTOS/Panayiotis Tzamaros

Συμφωνία για την πώληση της Uniastrum Bank και άλλων περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Ειδικότερα, η τράπεζα κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων του συγκροτήματος στη Ρωσία, που αποτελείται από (α) το ποσοστό συμμετοχής του στη θυγατρική τράπεζα στη Ρωσία, CB Uniastrum Bank LLC, ύψους 80%, και το ποσοστό συμμετοχής του στη θυγατρική εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων στη Ρωσία, Leasing Company Uniastrum Leasing LLC, ύψους 80%, και (β) ορισμένα δανειακά ανοίγματα στη Ρωσία, στον κ. Artem Avetisyan, κύριο μέτοχο της Bank Regional Credit, και σε εταιρείες που ελέγχονται από τον κ. Artem Avetisyan.

Η πώληση υπόκειται σε έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2015.

«Η απόφαση για την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων του στη Ρωσία εμπίπτει στη στρατηγική του συγκροτήματος για επικέντρωση του σε κύριες αγορές και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων. Η πώληση αυτής της σημαντικής θυγατρικής τράπεζας στο εξωτερικό αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στη στρατηγική του συγκροτήματος για απομόχλευση και μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό, και εξαλείφει πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του στη Ρωσία, περιλαμβανομένου και του κινδύνου ρευστότητας», αναφέρει η Τράπεζα Κύπρου σε ανακοίνωσή της.

Σημειώνεται ότι εν όψει της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης στη Ρωσία από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2014, η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε επισκόπηση των δραστηριοτήτων της και αύξησε το επίπεδο των προβλέψεων για το δανειακό χαρτοφυλάκιο και λοιπά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα αναγνώρισε προβλέψεις για απομείωση δανείων ύψους 289 εκατ. ευρώ για το τέταρτο τρίμηνου του 2014 και το πρώτο τρίμηνο του 2015 για τις δραστηριότητες στη Ρωσία. Επιπλέον, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014, αναγνώρισε απομείωση ύψους 84 εκατ. ευρώ έναντι της λογιστικής αξίας των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της ομάδας που εμπίπτει στις απαιτήσεις επιμέτρησης του ΔΠΧΑ 5.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, με την πώληση το συγκρότημα μειώνει τους κινδύνους στον ισολογισμό κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ και τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ. Η πώληση βελτιώνει την εποπτική κεφαλαιακή θέση του συγκροτήματος, με θετική επίδραση περίπου 30 μονάδων βάσης στον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 του συγκροτήματος.

Στα 7 εκατ. ευρώ το τίμημα της πώλησης

Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ και η λογιστική ζημιά από την πώληση ανέρχεται σε 29 εκατ. ευρώ, εκ της οποίας 24 εκατ. ευρώ προκύπτουν από τη μεταφορά των σχετικών αποθεματικών συναλλαγματικών διαφορών στον λογαριασμό αποτελεσμάτων.

Η υπόλοιπη λογιστική ζημιά ύψους 5 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύει τη διαφορά του τιμήματος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας των εργασιών προς πώληση και επικυρώνει την ορθότητα των απομειώσεων που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως.

Η συνολική καθαρή έκθεση του συγκροτήματος στη Ρωσία, μετά την πώληση, θα περιοριστεί σε 114 εκατ. ευρώ. Η έκθεση αυτή σχετίζεται με δάνεια και ακίνητα και αναμένεται να μειωθεί σταδιακά. Σημειώνεται ότι η συναλλαγή αυτή δεν επηρεάζει την παρουσία της Τράπεζας στη Ρωσία μέσω των δύο γραφείων αντιπροσωπείας στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Η CB Uniastrum Bank LLC λειτουργεί μέσω περίπου 120 καταστημάτων, εξυπηρετώντας ιδιώτες και επιχειρήσεις στη Ρωσία, και απασχολεί περίπου 2000 υπαλλήλους.


 

 Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα