Φοροεκτιμήσεις

  Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
 • 08:57
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Πρόσφατα εκδόθηκαν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν τη χορήγηση έντοκων δανείων και τα τέλη χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα, με ...

  Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με βάση πάγια νομολογία του ΣτΕ, όταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψης τιμολογίου ή δελτίου αποστολής εικονικού, ...

  Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2021
 • 09:50
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Προκειμένου να εκπίπτει η δαπάνη που αφορά κάποιο ταξίδι θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η δαπάνη ήταν πράγματι επαγγελματική και ...

  Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020
 • 10:02
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Πρόσφατα θεσπίστηκε η διαδικασία της εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της αρμόδιας αυτής Επιτροπής. Πρόκειται για μία διαδικασία που αφορά ...

  Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
 • 11:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Η υποχρέωση σύνταξης απόδειξης παραλαβής κατ’ άρθρο 25 παρ. 6. του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στην περίπτωση που ο έλεγχος μετακινεί ...

  Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020
 • 10:31
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της παραγωγικότητας της δαπάνης και να αναγνωριστεί η σχετική έκπτωση αυτής από τα ακαθάριστα ...

  Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
 • 09:52
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Το ομολογιακό δάνειο αποτελεί ειδική περίπτωση δανείου που υπόκειται σε νόμιμο συστατικό έγγραφο τύπο. Η κατάρτιση του ομολογιακού δανείου προϋποθέτει ...

  Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020
 • 10:18
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την υπ’ αριθ. 2082/2020 απόφαση ΔΕΔ Αθήνας έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση που το μη αναλωθέν κεφάλαιο του φορολογουμένου ...

  Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020
 • 12:12
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Στον φορολογικό νόμο 4646/2019 εισήχθησαν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις (βλ. άρθρο 71Γ ν. 4172/2013) για την κεφαλαιοποίηση από τις επιχειρήσεις αφορολόγητων αποθεματικών ...

  Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου 2020
 • 09:17
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4738/2020 προβλέφθηκε ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ...

  Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2020
 • 11:10
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4646/2019, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής ...

  Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020
 • 11:40
  Δάνεια μεταξύ ιδιωτών και φορολογικοί έλεγχοι

  Δάνεια μεταξύ ιδιωτών και φορολογικοί έλεγχοι

  Στις περιπτώσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων ελέγχονται όλες οι τραπεζικές κινήσεις (κυρίως πιστώσεις), μεταφορές από λογαριασμούς, καταθέσεις μετρητών του ...

  Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
 • 09:54
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και η αιτιολόγηση των πιστωτικών κινήσεων που ο έλεγχος θεωρεί αναιτιολόγητες είναι η τεχνική την οποία ...

  Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020
 • 11:28
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Σε περίπτωση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων (όπως η περίπτωση πώλησης ακινήτου) για τα οποία κατά το έτος απόκτησής τους ίσχυε το ...

  Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020
 • 12:31
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με το άρθρο 16 του ν. 4712/2020 και με στόχο την ταχεία επίλυση των εκκρεμών φορολογικών διαφορών ενώπιον του ΣτΕ ...

  Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020
 • 09:59
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Στο νέο πρόγραμμα για τη στήριξη της απασχόλησης (100.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις) σκοπός είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, ...

  Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
 • 11:20
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη ...

  Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
 • 10:12
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Τα τελευταία χρόνια είναι συχνό το φαινόμενο να ιδρύονται εξωχώριες εταιρείες, δηλαδή εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε αλλοδαπή ...

  Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020
 • 10:05
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Επιστρέφεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε για απαιτήσεις που έχουν καταστεί οριστικά ανείσπρακτες, λόγω πτώχευσης επιχείρησης. Ο ΦΠΑ που κατέβαλε προμηθεύτρια ...

  Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020
 • 09:28
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Η μείωση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε., αντί της διανομής μερισμάτων σε κερδοφόρες χρήσεις, δεν συνιστά τεχνητή διευθέτηση που αποβλέπει στην αποφυγή ...

  Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020
 • 08:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με βάση το άρθρο 25 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της κοινοποιούμενης στον φορολογούμενο εντολής ελέγχου. Πιο ...

  Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020
 • 08:30
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Απαλλαγή από φόρο δωρεάς σε περίπτωση μετεγκατάστασης Σύμφωνα με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο δωρεάς για τους ...

  Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020
 • 10:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Ως γνωστόν, η σύμβαση εκχώρησης απαίτησης, η οποία, κατά τις γενικές αρχές του κοινού δικαίου, είναι σύμβαση αναιτιώδης και ανεξάρτητη, ...

  Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020
 • 10:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όπως έχουμε αναλυτικά εκθέσει και στην αρθρογραφία μας (βλ. άρθρο με τίτλο «Δοσοληψίες μεταξύ συγγενών και φορολογικοί έλεγχοι»), οι προερχόμενες ...

  Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
 • 07:14
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων είναι: α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που έχουν ...

  Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020
 • 10:32
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Στο πλαίσιο ελέγχου των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία τα παραστατικά διακίνησης (π.χ., δελτία αποστολής) αξιοποιούνται με πολλούς τρόπους. Αρχικά, γίνεται ...

1 2 3 4