Ενημέρωση Επενδυτών

Συμμετοχές

  1. H εταιρεία κατέχει 2.950 μετοχές της ανωνύμου εταιρείας πρακτορεύσεως και διανομής ημερησίου και περιοδικού τύπου ΕΥΡΩΠΗ που αντιπροσωπεύει 5,9% του μετοχικού της κεφαλαίου. Μέσω της επένδυσης επιτεύχθηκαν προσφορότεροι όροι διανομής της εφημερίδας μέσω των συνεργειών που προέκυψαν από τη συμμετοχή μας στο Πρακτορείο Ευρώπη το οποίο διαθέτει μεγάλο δίκτυο σημείων πώλησης και άριστο μηχανογραφικό εξοπλισμό, στοιχεία τα οποία στηρίζουν τις πωλήσεις μέσω των περιπτέρων καθώς και τη μείωση των επιστρεφόμενων εφημερίδων.